V oblasti dolního toku řeky Berounky působí již více než 10 let MAS Karlštejnsko, sdružující přes padesát větších i menších obcí v regionu. Její činnost má široký záběr, je zaměřena na podporu zemědělských podnikatelů, zpracovatelů, podnikatelů v cestovním ruchu a dalších nezemědělských činnostech. MAS podporuje také investice v lesích a rozvoj lesnické infrastruktury. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění života obyvatel členských obcí.

Jedním ze zemědělských podniků, působících v regionu je společnost JRW Agro s.r.o. Tento zemědělský podnik sídlí v Chodouni a provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu v Chodouni, Zdicích a okolí. Podnik hospodaří na více než 680 hektarech a věnuje se také chovu masného skotu. Hospodaření podniku ovlivňuje stav zemědělské půdy a travních porostů v uvedených obcích. Vedení společnosti se rozhodlo využít možnost podpory z prostředků Místní akční skupiny Karlštejnsko pro rozvoj podniku, modernizaci a efektivizaci výroby.

V rámci realizovaného projektu byly pořízeny tři kusy zemědělské techniky, které podpoří moderní hospodaření. Jde o diskový podmítač pro posklizňové obdělávání půdy před dalším osevem. Tento stroj umožňuje daleko šetrnější obdělávání půdy oproti klasickým smykovým branám. Půda není tolik narušována a výrazně se snižuje riziko její eroze. Využití tohoto stroje přispívá k udržitelnosti zemědělské produkce a má kladný ekologický efekt.

Další dva stroje jsou určeny pro přepravu zemědělských produktů. Jedná se o velkokapacitní přepravník kulatých balíků sena a slámy a o nový přepravník dobytka. Oba přívěsné stroje lze zapojit za běžný traktor a zvýšit efektivitu přepravy produktů rostlinné i živočišné výroby. Na přepravník kulatých balíků lze naložit až 30 kusů balíků a na přepravník dobytka až 8 kusů dospělého skotu. Oba přepravní stroje splňují aktuální normy pro danou činnost. Přínosem pro život v obcích, kde podnik hospodaří bude snížení dopravní zátěže při jeho činnosti. Kromě zlepšení života v obci toto přináší i kladný ekologický efekt snížení exhalací z dopravy.

Výše uvedený příklad využití prostředků MAS pro činnost místního zemědělského podniku ukazuje, jakým způsobem se podpora této oblasti podnikání podílí na konkrétním zlepšování života na venkově.

Autor: Jaroslav Kratochvíl