Z malé pomocné třídy čítající 36 žáků, založené pod správou Obecné školy smíšené v Berouně počátkem školního roku 1920 -21, se škola v proudu času proměnila v zařízení o 217 žácích. V současné době poskytuje komplexní speciálně pedagogickou péči dětem a poradenskou činnost rodičům i pedagogům celého našeho regionu.

Z historické budovy u kostela Sv. Jakuba se sídlo školy postupně přesunulo do dvou budov na Velkém sídlišti a do několika tříd odloučeného pracoviště v ul. Mládeže.

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sdružuje základní školu speciální, základní školu praktickou a první stupeň základní školy logopedické, zaměřený pro žáky s narušenou komunikační schopností. Praktická škola dvouletá, zřízená při škole, poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, po ukončení povinné školní docházky, možnost rozšíření všeobecného vzdělání a osvojení si dovedností potřebných k činnostem v profesní oblasti přípravy pokrmů.

Rodinné klima školy

Školní družina a pestrá nabídka zájmových aktivit doplňují výchovně vzdělávací činnost, která plně respektuje individuální vzdělávací potřeby dětí. Malý počet žáků ve třídách, moderní výukové prostory, speciální pomůcky, vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, možnost asistence žákům, využívání speciálních vyučovacích a nápravných metod, ale i rodinnější klima školy je pro žáky velkou předností. Odbornou poradenskou pomoc, nejen žákům školy a jejich rodičům, poskytuje SPC, zřízené od roku 2013 při škole a zaměřující se zejména na péči o žáky s narušenou komunikační schopností.

Pedagogové školy se aktivně podílí na rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí, spolupracují s kolegy dalších škol našeho regionu při sdílení podnětů a zkušeností z pedagogické praxe. V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se účastní řady besed, seminářů a workshopů.

Potřeba vytvářet zázemí pro kvalitní vzdělávání žáků a odbornou práci pedagogů je důležitým tématem každé doby. Ale nyní možná více než kdy jindy cítíme také důležitost vzájemné podpory a sounáležitosti. Sdílení společných prožitků, radostí, poznání a kamarádství je tím, na co se dospělí a ještě více děti nyní těší. A je moc fajn, když takovým místem, kde se nám toho všeho může hojně dostávat, je i škola.

Malujeme pro radost

A tak během „těšení se na své kamarády“, kteří prozatím do školních lavic nezasedli, připravili učitelé a žáci SŠ a ZŠ Beroun výstavku povedených obrázků s názvem „Malujeme pro radost“. Zhlédnout ji můžete v úřední dny od 1. června v prostorách berounské radnice – v podloubí. Srdečně Vás zveme.

Blanka Lešková, učitelka