Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Beroun svolal řádnou valnou hromadu na sobotu 16. ledna. Informoval o tom, jak webových stránkách svazu, tak dopisem jednotlivým klubům.

Program valné hromady začne v kulturním domě na Tmani v 10 hodin a jednotlivé body budou následovat takto: 1. Zahájení, 2. Volba předsedajícího, 3. Schválení jednacího a volebního řádu, 4. Schválení programu, 5. Volba pracovních komisí – sčitatelů, mandátové, návrhové a volební komise, 6. Zpráva mandátové komise, 7. Zpráva předsedy OFS Beroun, 8. Zpráva o hospodaření OFS, 9. Zpráva revizní komise, 10. Volba předsedy VV, 11. Volba členů VV, 12. Volba členů revizní komise, 13. Diskuse, 14. Usnesení, 15. Závěr.

„V souvislosti s konáním valné hromady upozorňujeme zejména na ustanovení článku 15, odst. 3, 4 a 5 Stanov OFS Beroun (delegáty mohou být pouze představitelé statutárních orgánů klubů nebo jimi písemně pověřené osoby a všichni představitelé statutárních orgánů klubů musí být členy FAČR). Jednací a volební řád VH jsou součástí Stanov OFS Beroun (přílohy Stanov). Delegační lístek a další potřebné dokumenty k VH budou umístěny ke stažení pro každý klub přímo na webových stránkách fotbalového svazu (www.ofsberoun.cz – levé MENU – sekce DOKUMENTY – Valná hromada) a rovněž na Úřední desce OFS Beroun – portál FAČR,“ uveřejnil OFS.

Jak zmiňujeme, valná hromada je volební a určitě k ní bude upřena velká pozornost fotbalové veřejnosti. Zvláště po vzetí místopředsedy FAČR Romana Berbra do vazby a vzniku několika iniciativ, které mají ve svém programu očistu fotbalu. „Na této VH se bude volit předseda OFS Beroun, členové výkonného výboru OFS Beroun a členové revizní komise OFS Beroun. Každý členský oddíl (klub má právo předložit VH návrhy na výše uvedené funkce). Kandidatury na všechny volené funkce se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením sekretáři OFS Beroun (Petr Milfait – mobil 737 318 428). Nejpozdější datum podání kandidatury je jeden týden před konáním valné hromady, to je do pátku 8. ledna do 16 hodin. Registrace kandidátů se řídí článkem 16, odstavce 2, písmena a, b, c Stanov OFS Beroun,“ upřesňuje vedení svazu, které přidalo i poznámku: „Valná hromada OFS Beroun se uskuteční v závislosti na aktuálních rozhodnutích (nařízeních) vlády ČR a MZČR. Výkonný výbor si vyhrazuje právo změnit termín či místo na základě platných opatření."