Podruhé vznikl až v roce 1923 a měl 22 členů. Od té doby vydržel až dodnes. „V obci se kromě plesů a zábav pořádalo každoroční ochotnické divadelní představení, hasiči přispívali na dobročinné účely, účastnili se veřejných vystoupení okolních sborů a samozřejmostí byla i brigádnická výpomoc při chodu obce,“ připomněl začátky sboru jeho současný jednatel Ondřej Svoboda.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Jivina 49 členů. Z toho jich je 21 činných a 28 přispívajících.

Průměrný věk ve sboru je je 46 let. Ovlivňuje to nedostatek dětí v obci. Sbor, o jehož chod se stará osmičlenný výbor, tak nemá družstvo mladých hasičů. „Sbor nám stárne, což nám působí určité problémy. Snažíme se je řešit tím, že jsme mezi své členy nabrali i mladší hasiče, kteří zatím sice nejeví o práci velký zájem, ale do budoucna předpokládáme, že se situace zlepší. Do naší obce se stěhují noví lidé a my se je snašíme zvát na akce, které pořádáme. Z těchto akcí je také z části zajištěno financování našeho sboru,“ informoval Ondřej Svoboda.

Jivinští hasiči se pravidelně zapojují i do hasičských soutěží v regionu. Účastní se okrskových kol, kde bojují s okolními sbory o postup do okresního kola. „Bohužel tento boj většinou prohráváme. Naše technika nemůže konkurovat sborům, které jsou přímo vybavené na soutěže (stříkačka, oblečení, rychloupínací hadice…). Každoročně se také účastníme hasičských memoriálu v Komárově a v Cheznovicích,“ objasnil neúspěchy jednatel sboru.

Hasiči z Jiviny pomáhají také při povodních. „Nedávno jsme asistovali profesionálním hasičům při požáru bývalého prasečáku v naší obci, kde jsme prováděli hasičský dohled. Dále jsme řídili dopravu při převrácené vojenské cisterně mezi naší a sousední obcí. V minulosti jsme pomáhali při pořádání rallye Příbram, která se jezdila přes naši obec. Když je možnost pomoci, rádi pomůžeme,“ upozornil Ondřej Svoboda.

Obecní úřad své hasiče podporuje a oni mu to vrací. Pro potřeby obce je připraveno zásahové hasičské družstvo, složené převážně z mladších členů.

„Obec nám vychází vstříc a pro nás jsou samozřejmostí obecní brigády, kterých se účastníme, společně se staráme o obecní hřiště, obec nám finančně pomáhá a částečně zajišťuje chod sboru. Obec si nás váží, jsme jediná pracující složka, jak kulturně, tak materiálně. Chtěli bychom obecnímu úřadu v Jivině za tuto spolupráci poděkovat,“ říká jednatel sboru.

Sbor má v současné době k dispozici hasičské vozidlo Avia Furgon, které dostal od policie ČR a v minulém roce ho předělal na požární vůz. „Dále máme k potřebě hasičské čerpadlo PS 12. V minulosti jsme používali hasičské vozidlo GAZ, které máme nyní uskladněné. Pro vlastní vybavení máme k dispozici nové mundúry, reflexní zateplené bundy, hasičské boty, vycházkové oblečení a pro společenské akce máme trička s logem hasičů. V každé volné chvíli se staráme o údržbu hasičského vybavení a snažíme se stále o jeho modernizaci. Ve vlastnictví máme i starou ruční stříkačku, která je ve velice dobrém stavu a bude v budoucnu umístěna v hasičském muzeu ve Zbiroze,“ upozornil Ondřej Svoboda.

V Jivině hasiči pořádají během roku spoustu kulturních akcí. Začátkem roku to je například Hasičský bál s tombolou a každoroční Staročeské Máje, které se konají vždy 1. května. O prázdninách organizují nohejbalový turnaj na místním nohejbalovém hřišti, které během roku udržují. Na podzim zase organizují posvícenskou zábavu. Každoročně o Štědrém dnu přejí spoluobčanům za doprovodu trubače.

Hasiči ale nezapomínají ani na děti. „O prázdninách děláme vítání prázdnin, které provází různé hry, odměny a opékáním vuřtů na zdejším hřišti. Dětem předvádíme požární techniku. Na podzim pořádáme Drakiádu a o vánočních svátcích pro děti vždy uspořádáme dětskou diskotéku s hrami. Každý rok se snažíme akce, kterých se účasní velký počet dětí, rozšiřovat.

Požární zbrojnice, ve které mají hasiči zázemí, byla vybudována v roce 1963 zároveň s budovou obecního úřadu. Otevřena byla k 40. výročí založení sboru. Ve zbrojnici mají hasiči vozový park a techniku. Jak sami říkají je stále v dobrém stavu.

Zásahová jednotka sboru patří do JPO stupně číslo 5. „To znamená, že náš sbor smí bez výzvy zasahovat pouze na území obce. Pokud budeme vyzváni na pomoc, náš sbor rád pomůže. Procházíme každoročně školeními, jak naši velitelé, strojníci, tak řadoví členové. Nyní se každoročně účastníme víkendového školení pořádaného profesionálními hasiči z Berouna. Na tomto cvičení získáváme informace o pomoci při povodních, zdravotnickém zásahu první pomoci a přípravu na evakuaci,“ informoval Ondřej Svoboda.

Sbor dobrovolných hasičů prošel od svého založení několika změnami společenských řádů a politických převratů. Přesto si stále udržuje své krédo, pomoci bližnímu při ohrožení života a majetku. „Čehož se v každé době zúčastňoval se ctí. Patří zato dík všem, kteří v naší obci v hasičském hnutí pracovali a pracují. Nebyla a není to práce lehká, je náročná na čas, fyzické a duševní vypětí. Proto bychom rádi poděkovali těm, kteří již nejsou mezi námi a vytvářeli základy pro toto hnutí a těm, kteří v jejich šlépějích pokračují dodnes,“ říká závěrem jednatel sboru.