Sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích se se ctí ujal své úlohy chránit a zachraňovat majetek svůj i ostatních spoluobčanů. Již v roce 1882 zakoupila obec hasičskému spolku novou hasičskou stříkačku od pražské firmy Smekal za 900 zlatých.

Velkou událostí pro všechny hasiče byl den 17. června roku 1888, kdy byl ve Zdicích pořádán valný sjezd Hasičské Podbrdské župy, kterého se zúčastnilo 26 sborů a 343 jejich členů.

Rok 1899 byl rokem více nežli rušným. Byly zaznamenány požáry a došlo i k velkému oslabení sboru hromadným vystoupením 9 činných členů ze sboru z důvodů neshod mezi ostatními spolky. Hasiči navíc měli pocit, že ostatní spoluobčané jeví pramalý zájem o hasičstvo.

KOUZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Velkým problémem bylo v té době také získávání potřebné koňské přípřeže.

Roku 1903 byl podán návrh, aby obecní zastupitelstvo určilo sedlákům povinné požární přípřeže tak, aby byla zajištěna technická akceschopnost mužstva.

Během 1. světové války utvořili zdičtí hasiči kolonu pro přepravu raněných a nemocných vojínů do lazaretu (sokolovny), kam přepravili celkem 380 mužů.
Na župním sjezdu v červnu roku 1926 převzali členové hasičského sboru Zdice novou motorovou stříkačku Ebert s příslušenstvím.

Při požáru u pana Karla Hnízdila na Staré Zvonici se novou stříkačku nepodařilo dát do chodu. Neprodleně musela být dopravena stará ruční stříkačka “koňka“ používaná od založení sboru. Toto zdičtí občané nemohli hasičům odpustit celá léta.

Jedním z největších požárů ve Zdicích byl ten na parní pile firmy Budil a spol. Požár v krátké době zachvátil celý závod. Na pile bylo v době požáru 19 vagónů dřevěné vaty, prken, palivového dříví a kulatiny.

Pomocí pro převoz potřebného nářadí a hasičů byl motorový vůz, koupený roku 1934 pouze pro potřeby hasičské, který hasičům sloužil do roku 1946, kdy byl prodán sboru v Březové.

V době 2. světové války bylo zakázáno schůzování, nošení hasičských odznaků “Na pomoc“, brigadýrky ke slavnostnímu stejnokroji a dle nařízení museli býti vyloučeni ze sboru nearijští členové. Hasiči byli povinni držet noční požární hlídky ve zbrojnici a plnit nespočetná nařízení.
Roku 1942 je v zápisech uvedeno „Ani jediný ze zakládajících členů se nedožil 60.výročí založení sboru.“

Na konci války byli členové sboru pověřeni MNV Zdice udržovat bezpečnostní a pořádkovou službu v obci. Část členů odzbrojovala 314 německých vojáků z vojenské posádky, školy a sokolovny. Do 10. května 1945, kdy byla ve Zdicích vytvořena vojenská posádka, která tuto povinnost z hasičů sňala, drželi hasiči strážní službu u zajatých Němců.

Dne 12.10.1945 byl pro zdický sbor zakoupen hasičský stroj LP 15 za 75.000,- Kč od požární policie v Praze. Motorová stříkačka Ebert byla prodána sboru Knížkovice a automobil do sboru Bzová. Zdičtí hasiči dostali od MNV nový hasičský vůz značky Mercedes Benz.

Ruční hasičská stříkačka, která dosloužila v roce 1926, byla v roce 1948, kdy o tom bylo rozhodnuto, rozebrána a zrušena.

V roce 1952 bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice. Budova, ze které byla budována, sloužila kdysi jako stáje ro koně tehdejší pošty pro spřežení . Jelikož byla budova chráněna památkovým úřadem, nesmělo být použito mechanizace.

I na přestavbě této budovy se svojí prací hasiči podíleli. Tato hasičská zbrojnice sloužila zdickým hasičům od roku 1954 do roku 2007. Postupně sbor získal přívěsnou stříkačku PS-8, Škoda RTO cisternu z požárního útvaru Beroun, přívěsnou stříkačku PPS - 12 atd.

Díky velmi dobré spolupráci se zastupitelstvem města a získané státní dotaci mají dnes pro naši práci vytvořeny opravdu vynikající podmínky. Mimo zbrojnice jsou jim k dispozici i dvě klubovny mladých hasičů.

Nová hasičská zbrojnice Zdice vznikla rekonstrukcí štábní budovy bývalé vojenské posádky Zdice. Rekonstrukce byla započata v listopadu 2006 – zbrojnice předána sboru o rok později u příležitosti 125. výročí založení sboru. Hodnota díla činí 14 milionů korun. Kromě hašení požárů a ochraně majetku se věnují i mládeži.

K 1. lednu 2009 má sbor celkem 70 členů, z toho 34 mužů, 11 žen a 25 mladých hasičů. Starostou sboru je Jan Špaček, velitelem Marek Pollak.