První žáci zasedli do lavic 4. Základní školy v Berouně – Závodí před sto lety. Škola při příležitosti tohoto významného výročí připravila oslavy, které vypuknou již tento pátek a sobotu.

Po oba dny, v rámci Dnů otevřených dveří, si mohou návštěvníci prohlédnout prostředí školy. Součástí oslavje slavnostní setkání představitelů regionu, setkání zaměstnanců školy a další akce pro žáky školy.

A nyní se vraťme zpátky do historie. V roce 1906 zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení škol ve čtvrtích Závodí a na Příbramském předměstí (dnes Zavadilka). Obě se zřizovaly na základě říšského zákona č. 62/1869 ř. z., kterým se stanoví zásady školství se zřetelem na obecné školy. Obecná škola v Berouně-Závodí byla pouze pětitřídní, po jejím dokončení děti většinou absolvovaly některou ze dvou měšťanských škol v centru.
V březnu 1908 započala stavba školní budovy pod železniční stanicí na Závodí (dnes Komenského ulice). Při kolaudaci, která proběhla 30. ledna 1909, obdržela budova čp. 249. Vyučování započalo v září 1909 pod vedením nově ustanoveného řídícího učitele Josefa Tilla, dosavadního učitele na obecné škole chlapecké. Obvod školy byl stanoven na celé Závodí a také osadu Lištice. Prvního roku dokončilo školu 311 žáků, později se však počet žáků postupně snižoval.

V současné době je složení žáků typické pro školu na předměstí se spádovými oblastmi, které tvoří okolní obce – Nižbor, Hýskov, Chyňava, Železná a Vráž. Místní žáci reprezentují 50,7% , žáci dojíždějící celkem z devatenácti obcí pak 49,3%.

Počet žáků se během školních let pohybuje okolo 340. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd, z toho je 5 tříd na prvním a 8 tříd na druhém stupni. Počet útvarů doplňují 3 oddělení školní družiny, která jsou naplněna na maximálně povolený počet zapsaných žáků.

Pedagogický sbor tvoří dvacet dva učitelů a učitelek, plus tři vychovatelky. Provoz zajišťuje pět provozních pracovníků. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťuje od září 2007 společnost Eurest. Materiálně technické zázemí školy tvoří pět učeben pro první stupeň a osm pro druhý stupeň. V rámci možností byly vybudovány odborné pracovny dílenských prací, cizích jazyků a práce na počítači, počet učeben vybavených dataprojektory se zvýšil na tři. V objektu školy je tělocvična a školní hřiště, které je využíváno pro výuku tělesné výchovy, pobyt dětí o velkých přestávkách a odpolední hry družinových dětí. Školní družina využívá dvě odpovídající herny umístěné ve střešní vestavbě a jednu učebnu v objektu školy. Kapacitně nevyhovující tělocvičnu řešíme výukou těl.výchovy v nafukovací hale SŠ a SOU Beroun Hlinky.

Celková úroveň prostředí školy se v posledních letech výrazně zlepšila díky pochopení zřizovatele a navzdory obtížným podmínkám při rozdělování rozpočtu města Berouna.

Během dvou let se díky dotacím v rámci projektu SIPVZ, téměř zdvojnásobil počet osobních počítačů pro žáky a pedagogické pracovníky, z toho 45 je připojeno k Internetu.