Původně knihovna sloužila především ke studiu odborným pracovníkům muzea. Ti ji hojně využívali například při přípravě expozic a výstav, odborném zpracování sbírkových předmětů nebo při vlastní vědecké činnosti. Dnes je přístupná také zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti.

„Tvorba knihovního fondu muzejní knihovny vychází z potřeb a celkové specializace muzea. Proto se v něm nachází knihy a periodika z oblasti společenskovědní (historie, umění, etnografie, muzejní a vlastivědná práce, archeologie) a přírodovědné se zaměřením na geologickou a paleontologickou literaturu. V menším měřítku je zastoupena také zoologie a botanika," vysvětlila knihovnice Dana Hradilová.

Velmi vzácnou část sbírkového knihovního fondu tvoří staré tisky, které pocházejí z let 1600 až 1800. Na jejich postupné restaurování vynakládá muzeum nemalé finanční prostředky. „Muzeum spravuje i knihovnu po světoznámém dirigentu Václavu Talichovi, ta zahrnuje desítky titulů s hudební tématikou," dodala Hradilová.

V roce 2002 se nesbírková muzejní knihovna otevřela veřejnosti a poskytuje všechny služby podle knihovního zákona. Po předchozí domluvě ji může navštívit každý, knihy a periodika se po zaregistrování půjčují ke studiu pouze prezenčně nebo prostřednictvím výměnné služby do jiné knihovny.
Malá výběrová knihovnička určená návštěvníkům muzea se nachází v jeho vstupních prostorách, další je i přímo v expozici.

Na webových muzejních stránkách bude navíc od letošního roku k dispozici zatím neúplný on-line katalog knihovny, čítající přes 20 000 svazků.

autor: Karel Souček