Zástupci médií se tak poprvé mohli seznámit s nejzajímavějším výběrem překladů ze zahraničních materiálů o stavu alternativní medicíny ve světě, publikovaných uznávanými autoritami, jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Rada Evropy, EUROCAM, CAMbrella, a z dalších uznávaných vědeckých zdrojů, jako je například databáze PubMed (MEDLINE).

Tyto poznatky, řádně indexované, byly soustředěny do informační publikace „Alternativní medicína (CAM) ve světě," vydané profesní komorou svazu biotroniků Josefa Zezulky. Obsah je k dispozici na internetové adrese www.dub.cz.

Slova se ujal Tomáš Pfeiffer, prezident komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky: „Zatímco v České republice je pohlíženo na alternativní medicínu s despektem, svět je nyní zcela jinde. Shledal jsem rozpor ‚tady a tam' jako explozivní."

V zahraničí se CAM (Complementary and Alternative Medicine) - doplňková a alternativní medicína nejen provozuje v nemocnicích - v Norsku v 64 procentech nemocnic, v USA ve více než 42 procentech nemocnic.

Přednáší se na lékařských fakultách - ve více než 50 procentech lékařských fakult USA, ale i zkoumá a výsledky výzkumů - včetně randomizovaných dvojitě slepých klinických studií - se publikují v recenzovaných odborných časopisech.

Porovnání účinnosti CAM a medicíny

Na základě analýzy přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií v databázi Cochrane bylo zjištěno, že pozitivní nebo možné pozitivní účinky má CAM v 37,2 procenta a medicína obecně ve 44,4 procenta. Pravděpodobně škodlivá je CAM v 0,69 procenta a medicína obecně v 7 procentech. Přestože takto nelze přesně obě medicíny porovnávat, výsledek je jistě překvapující.

Úspěch duchovní léčby

Systematický přehled 23 randomizovaných studií duchovní léčby zahrnujících 2774 pacientů do roku 2000, kde 57 procent studií prokázalo pozitivní účinek. Další výzkum ukázal, že pacienti s diagnózou rakoviny, kteří používali CAM, hlásili vyšší úroveň přínosů než ti, kteří CAM nepoužívali. Jednotlivci používající energetické léčení hlásili podstatně větší užitek než ostatní, kteří jej neužívali.

Existují i výzkumy vlivu bioenergie například na rakovinové buňky v miskách (in vitro) nebo na lepší růst rostlin, které prokazují účinnost této bioenergie. Výzkumy byly zveřejněny v recenzovaných vědeckých časopisech. Jak je možné, že tak zásadní výzkumy prokazující bezdotykové ovlivnění, například buněk, zapadnou a nejsou vyzdviženy k větší pozornosti? Další výzkumy ukazují, že CAM může uspořit až 30 procent nákladů na zdravotní péči.

Více vědeckých časopisů o CAM

V roce 2013 existovalo 358 aktivních vědeckých časopisů o CAM. CAM je přednášena na lékařských fakultách v mnoha zemích po celém světě. Podle průzkumu je vzdělávání v CAM k dispozici ve 42 procentech lékařských fakult v zemích EU15 a ve 20 procentech fakult „nových" členských zemí EU. V Americe je přednášena ve více než 50 procentech lékařských fakult (v roce 2015).

Zájem o CAM roste u lékařů a pacientů

V Evropské unii více než 100 milionů lidí (20 procent) využívá CAM. V roce 2010 více než 42 procent dotazovaných nemocnic v USA nabízelo jednu nebo více terapií CAM. Dokonce 20 procent amerických akademických lékařských center využívá integrační medicínu (kombinaci konvenční medicíny a CAM). Mezi nimi jsou například Harvard Medical School, Yale University.

V Evropě je 47 integračních onkologických center. V Norsku nabízí CAM 64 procent nemocnic. Pařížské nemocnice přijaly plán pro začleňování CAM do jejich služeb. Spolupráce lékařů s léčiteli je běžná v dalších zemích (například ve Velké Británii) a užívá se zde i léčba životní energií.

Švýcarsko plánuje uznat některé metody CAM od května roku 2017 jako legitimní medicínu, která bude proplácena zdravotními pojišťovnami. Dle agentury STEM/MARK žádá 85 procent obyvatel ČR zařazení CAM do zdravotní péče.

Velmi narůstá zájem vědy o CAM

V Evropské unii existuje asi 112 výzkumných center pro CAM, často na univerzitní úrovni. Vyplývá to z údajů výzkumného projektu CAMbrella, který byl financovaný Evropskou komisí a uskutečnil se v letech 2010 - 2012 a který mapoval situaci CAM v Evropě.

Závěrem CAMbrelly je doporučení, aby jednotlivé státy EU více zkoumaly CAM a začleňovaly do zdravotních systémů jednotlivých zemí. Jedním ze závěrů CAMbrelly je také to, že „vědecká předpojatost brání svobodné výměně myšlenek, konceptů, léčebných technik a porovnávání klinických výsledků".

Totéž doporučuje všem členským státům po celém světě i Světová zdravotnická organizace (WHO) v dokumentu Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014 - 2023.

V Evropském parlamentu se konají setkání různých lékařských, léčitelských a dalších organizací se zájmem o CAM sdružených v asociaci EUROCAM. CAM se začíná například používat ve vojenských systémech zdravotní péče v NATO.

CAM v EU. Infografika. Zdroj: www.dub.cz