Stěžovatelé uvádějí, že zápach se objevuje nepravidelně – přičemž sílí zvláště v noci a o víkendech. Za původce zpravidla označují provozovnu společnosti Vafo Praha v Chrášťanech na Praze-západ. Firma už v minulosti zdůrazňovala, že do čištění odpadního vzduchu investovala od roku 2013 desítky milionů korun.

Společnost také uváděla, že mnoho stížností se ukázalo jako nerelevantních – a vnímání zápachu je individuální. Její šéf marketingu Martin Šámal Deníku v pondělí sdělil, že firma vyrábí na základě příslušných složkových povolení – a aktuálně je v běhu řízení o vydání integrovaného povolení. „Během tohoto řízení nechceme svými veřejnými komentáři vstupovat do rozhodování příslušných úřadů,“ zdůraznil.

Uvedl nicméně, že výroba v Chrášťanech aktuálně používá už čtyři stupně čištění odpadního vzduchu. „Čtvrtý, nejnovější stupeň je zařízení Coplas, které funguje na principu čištění studenou plazmou. Je v provozu od 23. května 2019. Celá soustava čištění vzduchu odstraňuje cca 92 procent pachových stop,“ zdůraznil – přičemž upozornil, že hodnoty pachových jednotek na výstupu jsou v Chrášťanech hluboko pod těmi, které mají obdobné výroby v Německu, Holandsku a dalších zemích.

„Jsme jediný producent krmiv v Evropě, který má dva stupně čištění studenou plazmou,“ poznamenal. Upozornil dále, že 68milionová investice je iniciativou firmy, a to dobrovolnou – nad rámec zákonných povinností. „To považuji za důkaz naší odpovědnosti k okolí a snaze o bezproblémovou koexistenci výroby s rezidenční zástavbou, která se od startu výroby v roce 1994 značně přiblížila,“ konstatoval Šámal.

Lidé však zůstávají nespokojení. Kromě stížností posílaných chrášťanskému výrobci krmiv se obracejí se svými podněty na různé instituce – avšak bez toho, že by zaznamenali podstatné zlepšení. Podle České inspekce životního prostředí je sice zápach snadno měřitelný – avšak chybí norma, která by umožňovala jeho regulaci. Aktuálně totiž neexistuje zákonné ustanovení určující limity pro pachové látky. K tomu ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že se v minulosti neosvědčily: firmy tato kritéria dokázaly plnit i přesto, že lidé byli nadále zápachem obtěžováni (ale fungovalo to i naopak: navzdory výsledkům měření s výrazným překročením stanovených hodnot nebylo cítit nic).

Spolek Praha pro život nyní žádá, aby se věcí zabývali středočeští zastupitelé. Je to jeho reakce na vyjádření, které autoři petice dostali od odboru životního prostředí krajského úřadu. V něm se vysvětluje, proč nelze stanovit emisní limity – s použitím stejných argumentů jako ministerstvo – i jak se jednotlivé látky odcházející z výrobny krmiv mohou vzájemně ovlivňovat. Krajský úřad také podrobně vypočítává opatření mající přispět ke zlepšení.

Úředníci kraje dále informovali, že k výrobně krmiv je vedeno správní řízení o vydání integrovaného povolení k rozšíření provozu (o jeho vydání bylo rozhodnuto 27. června; právní moci dosud nenabylo). Požadavku obsaženému v petici na určení limitů pachových látek sice krajský úřad nemůže vyhovět, avšak stanovil hodnocení účinnosti zařízení na odstraňování emisí látek obtěžujících zápachem a rozhodl o režimu komplexních zkoušek zařízení.

K požadavku na prověření současného provozu krajský úřad sdělil, že do doby, než rozhodnutí o udělení integrovaného povolen nabude právní moci, mu kontrola podle zákona o integrované prevenci nepřísluší; tu nyní může provádět Česká inspekce životního prostředí.

Stěžovatelé však chtějí slyšet něco jiného: kdy konečně bude smrad minulostí. A také odpověď na otázku, proč nyní zápach narůstá zejména v pozdních večerních, nočních a brzkých ranních hodinách i o víkendech. Rádi by se také domohli určení jasně kontrolovatelných limitů pro pachové látky. Žádají proto, aby se věcí zabývalo středočeské zastupitelstvo a jeho kontrolní výbor. Takovému projednání podle Peterových slov nic nebrání.

Chrášťanský puch se stal před týdnem i předmětem společného jednání středočeských a pražských radních. Následně středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připustila, že na řešení problému má magistrát „jiný pohled“ než krajští úředníci. „Uvidíme, jak se situace vyvine,“ konstatovala. Připomněla, že Chrášťany osobně navštívili její náměstek Petera i pracovníci krajského úřadu – a zápach nezaznamenali.

O tom, že problém existuje, však mají jasno nejen lidé v okolí a těch částí hlavního města, které leží „po větru“. Své vědí třeba i řidiči, kteří pravidelně jezdí po silnici spojující Rudnou s pražským Zličínem či s Pražským okruhem.

Vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje k petici „Proti zhoršování životního prostředí v důsledku narůstajícího obtěžování zápachem z Vafo Praha, s.r.o.“:

Vážení,
dopisem ze dne 11. 07. 2019 byla Krajskému úřadu Středočeského kraje doručena petice občanů proti zhoršování životního prostředí. V předmětné petici občané zmiňují zhoršení kvality životního prostředí v důsledku neustále narůstajícího obtěžování zápachem způsobeným činností zařízení společnosti Vafo Praha, s.r.o. K výše uvedenému sdělujeme následující:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení: ,,Výrobna extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“ společnosti Vafo Praha, s. r. o. vede správní řízení pod spisovou značkou SZ_024930/2018/KUSK.

V rámci řízení o vydání integrovaného povolení byla řešena otázka omezení emisí látek obtěžujících zápachem ze zařízení: ,,Výrobna extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“. Krajský úřad ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem Praha a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, stanovil hodnocení účinnosti zařízení na odstraňování emisí látek obtěžujících zápachem jako vhodný ukazatel pro kontrolu provozu zařízení, dále byl v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze dne 27. 06. 2019, které doposud nenabylo právní moci, stanoven na dobu tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí tzv. režim komplexních zkoušek zařízení.

Stanovení emisního limitu pro látky obtěžující zápachem by nebylo dostatečně objektivní. Výčet jednotlivých látek v odpadní vzdušnině v závislosti na množství receptur krmiv strana 2 / 3 (cca 170) je příliš široký. Nezanedbatelný je i synergický efekt jednotlivých látek, takže nastavení emisního limitu není z pohledu povolujícího úřadu technicky možné. Emisní limity pro pachové látky, které měly značně experimentální charakter, platily od roku 2002 do roku 2006, kdy byly zrušeny pro jejich neobjektivnost a v některých případech praktickou neaplikovatelnost. V praxi docházelo k situacím, kdy limity byly v některých případech plněny, ale přitom stále docházelo k obtěžování zápachem, nebo naopak měřením bylo zjištěno několikanásobné překročení stanovených limitů, ale přitom problém s pachovou zátěží nebyl evidován. V jiných případech bylo zjištěno, že plnění nastavených limitů bylo u některých technologií technicky a ekonomicky nedosažitelné, ani při aplikaci nejlepších dostupných technik.

V současné době nestanovuje emisní limity, emisní faktory ani imisní limity pro pachové látky ani evropská legislativa, zároveň není jednotně stanovena metodika pro provádění rozptylových studií pro pachové látky.

Současně z důvodů eliminace pachové zátěže provozovatel zařízení zajistil umístění výduchu z výškových komínů na střechu a dále došlo k prodloužení potrubí z důvodu zpomalení průchodu vzdušniny, což zajistilo výrazné snížení intenzity zápachu a současně zúžení oblasti, v níž docházelo k šíření zápachu ze zařízení Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

Technologie výroby bude opatřena vícestupňovým systémem čištění odpadní vzdušniny:

a) cyklon – slouží k eliminaci prachových částic (TZL);
b) vodní biologická pračka vzduchu – I. stupeň eliminace pachových látek;
c) technologie studené plasmy AEROX – II. stupeň eliminace pachových látek;
d) technologie COPLAS společnosti RIEDEL – III. stupeň eliminace pachových látek.

Zařízení AEROX i zařízení COPLAS pracují na principu studené plazmy. Zařízení COPLAS se přidává z důvodu dočištění již ošetřeného vzduchu zařízením AEROX a zvýšení účinnosti soustavy zařízení na eliminaci zápachu. Toto zařízení bylo již použito v ČR u jiného zařízení, kde prokazatelně došlo k výrazné eliminaci pachové zátěže.

Krajský úřad Středočeského kraje dále sděluje, že do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“ není dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), orgánem příslušným k provedení kontroly resp. přezkumu závazných podmínek provozu zařízení dle § 18 odst. 1, neboť do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení je zařízení provozováno dle příslušných složkových povolení, nelze tedy provést přezkum závazných podmínek provozu zařízení dle § 18 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. zákon o integrované prevenci.

Ke kontrole zařízení „Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“ společnosti Vafo Praha, s.r.o. je v současné době příslušná Česká inspekce životního prostředí.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje