Důraz je mimo jiné kladen na pomoc narkomanům, kteří na drogách vesele ujíždějí, přičemž na tomto stavu nehodlají nic měnit; zanechat svého počínání nemají v úmyslu a nechtějí se ani omezovat. Pro ně jsou určeny terénní programy s moderním označením harm reduction (což se obyčejně nepřekládá, pouze bývá doplněno vysvětlení, že jde o snahu snižovat zdravotní rizika spojená s užíváním drog). Jedná se například o výměnu použitých injekčních stříkaček za sterilní, o poradenství včetně upozorňování na rizika a poskytování informací, kde hledat odbornou pomoc včetně léčby. Cílem je především bránit šíření žloutenky a viru HIV způsobujícího onemocnění AIDS, varovat před předávkováním, ale i před zdravotními důsledky dlouhodobého působení vysokých dávek či změnami, které nakonec mohou vést až ke ztrátě lidské důstojnosti.

Stranou pozornosti však nezůstávají ani ti, kteří by chtěli udělat pár kroků zpět. Nechybějí proto ani programy léčby a resocializace. Stejně jako preventivní aktivity, které se nemají zaměřovat pouze do škol. Či snahy o minimalizaci poruch spojených s užíváním návykových látek – ať už jde o nemoci, nebo změny v chování.

Zvlášť starší generaci se tyhle přístupy mohou jevit jako, řekněme, až příliš „moderní“. Leckdo by se klonil spíš k přístupu, který by vnímal jako tradiční: vysvětlit, zakázat – a zavřít. A léčit prací případně těžkou prací (a když to nezabere, třeba i bičem). Jenže: takto to nefunguje; drogy jsou silnější. Ony dokážou vábit šalebným pozlátkem všech krás světa. Kdo si s nimi začal, poučování, že je každý strůjcem svého štěstí, vnímá jako vrchol trapnosti. A pokud dojde k poznání, že překročil hranici, bývá pozdě: tělo si žádá, co už potřebuje.

To, že je třeba uplatňovat přístupy, které mohou něco změnit, potvrzuje i středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Vycházíme ze současných zkušeností. Společně s experty jsme vyhodnotili, jaké nástroje protidrogové politiky jsou účinné a přinášejí výsledky – a kde naopak máme rezervy,“ připomněl v úterý. „Na to reagujeme akčním plánem, který určuje konkrétní kroky pro příští dva roky,“ konstatoval.

David Rath
Rathova kauza se zadrhla, Rath chce k jinému soudu

Akční plán protidrogové politiky Středočeského kraje na období 2019 – 2020:

* Oblast koordinace, vzdělávání a primární prevence
- Vzdělávání protidrogových koordinátorů, vzdělávání oblastních metodiků pedagogicko-psychologických poraden a školních metodiků prevence
- Metodická podpora pro zřizovatele škol v oblasti primární prevence, finanční příspěvky školám a školským zařízením na primární prevenci, zajištění vzdělávání žáků

* Oblast harm reduction (zmirňování následků)
- Udržení stávající sítě K-center, respektive udržení poskytování služeb v K-centrech v rozsahu 5 dní v týdnu, udržení rozsahu terénních programů
- Reakce na změny a pohyb na drogové scéně
- Pokračování v testech na žloutenku typu B a C a na HIV u klientů adiktologických služeb a jejich rozšiřování
- Programy minimalizace rizik souvisejících s užíváním drog na tanečních akcích, parties, v klubech, na festivalech a podobně
- Pilotní programy harm reduction související s užíváním alkoholu, tabáku, gamblingem
- Zapojení do reformy psychiatrické péče – včetně aktivit takzvaných mobilních týmů (služeb zaměřených na komunitní péči o osoby s kombinovaným duševním onemocněním, tedy závislost + další psychiatrická diagnóza)

* Oblast financování
- Vytvoření jednotného dotačního titulu adiktologických služeb
- Zpracování návrhů minimální a optimální varianty financování adiktologických služeb včetně vícezdrojové skladby rozpočtů a objemů výkonů služeb

* Oblast léčby a resocializace
- Rozšíření sítě pro ambulantní léčbu, zejména na Mladoboleslavsku a Kladensku
- Podpora vzniku ambulantní adiktologické léčby při Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a stacionárních léčebných programů na území kraje – v souvislosti s reformou psychiatrické péče
- Podpora vzniku zdravotních služeb pro děti a mladistvé (multidisciplinarita, vzdělávání)
- Podpora vzniku zdravotně-sociálních služeb pro klienty s duální diagnózou (například drogová závislost v kombinaci s patologickým hráčstvím)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Národní potravinová sbírka. Ilustrační foto.
Zajišťování darovaného jídla pro chudinu chce kraj podpořit statisíci korun