„K čištění vodních toků ve správě Povodí Vltavy mohu obecně mohu říci, že jsou předmětem pravidelné údržby. Pokud jde o Berounku, ta je podle zákona o ochraně životního prostředí považovaná za neupravený přírodní vodní tok, tedy se z ní nesmí odstraňovat sedimenty kvůli ochraně vodních živočichů a na řeku navázaných vodních ekosystémů. Přesto, vždy po povodních odstraňujeme sedimenty hlavně v podjezích, případně v nadjezích,“ uvedl mluvčí.

V roce 2002 přišly stovky rodin v Hýskově, Nižboru, Srbsku, Karlštejně i Zadní a Hlásné Třebani o střechu nad hlavou. Dodnes nejsou před velkou vodou chráněni. Protipovodňová opatření se zrealizovala pouze v Berouně a Králově Dvoře.
Povodeň způsobila mnohamilionové škody

„Pokud jde o stavby v záplavových oblastech, je třeba říci, že pro řadu lidí je stále atraktivní stavět svá obydlí poblíž vodních toků, aniž by brali v úvahu nebezpečí povodně. Povolení k jakékoli stavbě však udělují stavební úřady. Správce vodních toků a vodních děl pouze vydává vyjádření k záměru stavby, a pokud záměr je umístit stavbu v takzvané aktivní zóně záplavového území, naše vyjádření je zamítavé,“ řekl Hugo Roldán.

Prevence před povodněmi. Zdroj: Deník

K regulaci dolního toku Berounky uvedl, že Povodí Vltavy předalo loni na jaře zástupcům zdejších obcí odbornou studii jako podklad k tomu, aby se mohly rozhodnout, zda opatření na ochranu před povodněmi chtějí, či nikoliv.

Ilustrační foto
Rodiče zaplatí za výbavu školáka tisíce korun

„Do současné doby nemáme žádné informace v tom smyslu, že by se dotčené obce rozhodly v této oblasti učinit nějaké kroky,“ doplnil mluvčí Povodí Vltavy.