Loni se krajští úředníci vydali na 17 kontrolních návštěv (v roce 2018 jich bylo 16.) Lze nicméně konstatovat, že odhalených nedostatků ubývá a snižuje se jejich závažnost. Vyznívají tak alespoň čísla, která krajský úřad zveřejnil na svých webových stránkách.

Bilancí kontrol kontrolorů za rok 2019 je devět přestupkových řízení. Šest z nich skončilo uložením pokuty, jejichž celková výše dosáhla 15 tisíc korun. V průměru tedy dva a půl tisíce na jednu sankci, což je podstatně méně než před rokem (3800 Kč). Všechny loňské pokuty byly uloženy kontrolním technikům. Platí přitom, že řízení o přestupku s následným uložením pokuty se zahajuje v případech závažnějších odhalení. Drobnější nedostatky se zpravidla řeší stanovením lhůty k nápravě chyb; někdy i s prověřením při následné kontrole (jindy může stačit i podání písemné zprávy).

Poznatky z loňských prověrek stanic technické kontroly lze shrnout tak, že byl zaznamenán větší pořádek, než o rok dříve. Tehdy – připomeňme, že v roce 2018 provedli úředníci 16 kontrol – bylo vedeno 16 přestupkových řízení. Uložením pokuty z nich skončilo 13. Sankce se přitom týkaly nejenom konkrétních kontrolních techniků (těch bylo deset v celkové výši 38 tisíc korun), ale i provozovatelů STK (šlo o tři pokuty dohromady za 24 tisíc).

Nejčastější zdroje pochybení STK a jejich pracovníků

* Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly (§ 58 nebo zákona 56/2001 Sb.)
1. Provozovatel stanice technické kontroly je povinen zajistit po celou dobu provozování stanice technické kontroly, aby
a) technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
b) technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
c) stanice technické kontroly byla provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 56 a s podmínkami podle § 54,
d) přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
e) technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek podle § 48,
f) údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému technických prohlídek,
g) byly řádně zpracovávány záznamníky závad a protokoly o technické prohlídce vozidel podle § 48 odst. 7 a § 53 odst. 2,
h) byly uveřejněny informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo vyvěšením na veřejně přístupném místě nebo jejich poskytováním na vyžádání,
i) stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek podle prováděcího právního předpisu,
j) ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky silničních vozidel registrovaných v jiných státech a
k) osoby, které provádějí technické prohlídky, nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technických prohlídek.
2. Provozovatel stanice technické kontroly je povinen příslušnému krajskému úřadu písemně oznámit změny týkající se údajů uvedených v žádosti a dokladů podle § 55 nebo podle § 56 odst. 4 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
3. Provozovatel stanice technické kontroly je povinen na základě vnitřní kontroly prováděné v rámci systému vnitřní kontroly podle § 57 odst. 2 písm. c) předložit krajskému úřadu vždy nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly za období předchozího kalendářního roku. Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly stanoví prováděcí právní předpis.

* Povinnosti kontrolního technika (§ 61a zákona 56/2001 Sb.)
1. Kontrolní technik je povinen při provádění technických prohlídek vozidel
a) provádět technické prohlídky v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek podle § 48,
b) v průběhu technické prohlídky vyznačovat zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad a vložit údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému technických prohlídek nebo za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly nebo provozovatelem stanice měření emisí a
c) informovat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, o hodnocení technického stavu vozidla stupni závad.
2. Kontrolní technik je povinen neprodleně oznámit ministerstvu odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění, ztrátu bezúhonnosti nebo skutečnost, že je ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek.
3. Kontrolní technik, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, nesmí vydat protokol o technické prohlídce.

Zdroj: Zákon o provozu na pozemních komunikacích