Konečný a souhrnný výsledek za rok 2018 dosahuje hodnoty minus 37,89 milionu korun. Vychází z výročních zpráv a řádných účetních závěrek za rok 2018, ověřených zprávami auditora skládajícími se z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích.

Ztráta se výrazně snížila

Proti předchozím letům, kdy ztráta byla daleko dramatičtější, jde o příznivý výsledek. Na tom se shodli oba politici. Bezděk navíc připomněl, že celková ztráta vychází ze ztráty vykázané Oblastní nemocnicí Kladno, která si obrovské finanční těžkosti i další trable, jež s nimi souvisejí, nese z minulosti.

Ostatní krajské nemocnice, tedy v Benešově, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami, skončily loni v plusu. Byť některé pouze v řádu statisíců, ale přece jen v černých číslech. Ani to nebylo v minulých letech běžné; záporný výsledek hospodaření nebyl výjimkou – a to navzdory poměrně výrazným dotacím na provoz poskytovaným krajem. Však se také zisky převádějí na účet neuhrazené ztráty minulých let. Středočeské oblastní nemocnice fungují jako akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je kraj. A krajským zastupitelům byla nyní předložena Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2018.

Právě k jejím údajům se vztahují pochvalná slova. Radní Bezděk zdůraznil, že za to, čeho se podařilo dosáhnout, by chtěl poděkovat nejen jednatelům a ředitelům nemocnic, ale i všem členům jejich týmů: díky podle jeho slov patří jak členům vedení, tak personálu. Ačkoli konečný výsledek spadá do červených čísel, tedy nese znaménko minus, považuje ho za příznivý. S tímto hodnocením se ztotožňuje i Bezděkův předchůdce a politický protivník Kupka. „Jde o dobrý výsledek, poděkování managementům je na místě,“ přikývl.

O tom, jak finanční situaci nemocnic vnímají ostatní členové zastupitelstva, svědčí délka rozpravy k tomuto bodu jednání. Nikdo další se k věci nevyjadřoval – na rozdíl od minulosti, kdy se situace v krajských nemocnicích stávala předmětem obsáhlých debat. Zastupitelé záhy schválili, že zprávu o hospodaření berou na vědomí. A rovněž výsledek hlasování nesignalizuje problém: 43 rukou zvednutých pro, nikdo proti – a tři politici se zdrželi hlasování.

Bez provozních dotací

Bezděk navíc naznačil, že letošní hospodaření se jeví ještě příznivěji. Zastupitelům nabídl nové údaje z letošního roku hovořící o dvacetimilionové ztrátě (k čemuž by se slušelo doplnit hodnocení vyjádřené slovem „pouze“). Nejčerstvější data, aktuální k pondělnímu podvečeru, udávají za kraj celkový souhrn -20,29 milionu korun. Navíc letos už kraj nemocnicím provozní dotace neposkytuje; přispívá jen na investice do stavebních úprav a nákupů přístrojů.

Výsledky hospodaření za rok 2018

Krajská nemocnice  Hospodářský výsledek před zdaněním  Hospodářský výsledek za účetní období
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov  0,114  0,620
Oblastní nemocnice Kladno  -75,153  -75,153
Oblastní nemocnice Kolín 17,457  15,684
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav  17,659 20,037
Oblastní nemocnice Příbram  0,918  0,918
Celkem  -39,005  -37,894

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje v milionech korun