Nebo jinak: pokud si je kraj nevezme, vlastně by se prý připravil o možnost získat peníze z dotací: evropských i těch národních neboli státních. Kdo chce čerpat dotace, totiž nemůže mít prázdnou kasu. Potřebuje peníze na takzvané předfinancování projektu (dotace se totiž vyplácejí až zpětně po jeho dokončení, avšak náklady je třeba platit hned) a na kofinancování (zpravidla se dotace nerovná 100 procentům výdajů, ale jen určenému podílu; ten se navíc různě mění).

Bez půjčených peněz se rozvoj zastaví

Že se kraj bez úvěrů neobejde, pokud bude mít zájem o využívání dotací, potvrzuje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). „Bez přijetí úvěrů bychom peníze z Evropské unie nezískali – a projekty by nešlo realizovat,“ konstatoval. Na tom, že připustit takovou situaci je nepřijatelné, se středočeští politici dlouhodobě shodují napříč stranami (byť leckteré podrobnosti vnímají odlišně). „Nechceme zastavit rozvoj kraje; modernizace je potřeba ve všech oblastech, ať už jde o školy, nemocnice, dopravu, sociální služby – a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Chceme být připraveni a v případě potřeby mít, lidově řečeno, kam sáhnout,“ vysvětlil náměstek hejtmanky. A jednoznačně připomněl, že právě půjčené peníze přispějí k tomu, že se rozvoj nezastaví: „Díky úvěru budeme moci zachovat relativně vysoký objem investic.“

Představitelé kraje už mají představu, kde a za jakých podmínek si kraj může půjčit. Ukázalo to poptávkové řízení, z něhož hodnoticí komise vybrala nejvýhodnější nabídky. Doporučila jednat s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Uzavřít smlouvy o úvěru právě s těmito bankami navrhují krajským zastupitelům i radní.

Zadlužení nesmí převýšit tři pětiny příjmů

Náměstek Michalik současně připomíná, že kraj hospodaří v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni daného roku 60 procent průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. „Výše tohoto ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty 27,45 procenta v roce 2025,“ přiblížil propočty pro příští roky. V souvislosti s úvěry musí krajští politici také pamatovat na výdaje. V příštích letech budou aktuální konečné termíny splatnosti některých úvěrů z minulosti.

Dluhové zatížení Středočeského kraje
- 2007: úvěr od Komerční banky s limitem 4 miliardy korun na financování investičních projektů v oblasti dopravy, zdravotnictví, životního prostředí, sociálních věcí, projektů spolufinancovaných strukturálními fondy Evropské unie; kraj splácí ročně 239,49 milionu korun, konečná splatnost úvěru je v roce 2027
- 2008: záruky za úvěry oblastních nemocnic v Kladně, Příbrami a Kolíně do celkové výše 1,84 miliardy korun; úvěry jsou splatné v roce 2025
- 2018: kontokorentní úvěry od Komerční banky a České spořitelny v rámci bankovní služby cash pooling v celkové výši 800 milionů korun na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji – v případě potřeby s přednostním čerpáním na financování projektů podpořených z evropských i národních dotací
- 2019: úvěr od České spořitelny s limitem 2 miliardy korun na předfinancování projektů spolufinancovaných z prostředků od Evropské unie; splatnost je do pěti let od podpisu smlouvy, tedy v roce 2024
- 2020: úvěr od Komerční banky s limitem 2,75 miliardy korun na poskytnutí bezúročných půjček živnostníkům postiženým koronavirovou krizí – skutečně čerpáno 234,42 milionu korun; úvěr bude splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách, ročně celkem 78,14 milionu korun, konečná splatnost je v roce 2024
- 2020, 2021: úvěr od Evropské investiční banky s limitem 3,05 miliardy korun na financování investičních projektů kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností (tedy oblastních nemocnic); splátky budou hrazeny podle splátkového kalendáře pro každou sjednanou tranši, lhůta splácení je až 23 let včetně až čtyřletého odkladu zahájení splácení, konečná splatnost je v roce 2047
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje