Jen třetina domácností byla „nerodinného typu“ (kdy se převážně jednalo o osamoceně žijící jednotlivce). Poměr rodinných a nerodinných domácností bude zřejmě podobný i v současnosti, byť samotný počet domácností se vzhledem k prudkému nárůstu počtu obyvatel kraje nepochybně zvýšil.

Detailní údaje o bydlení jsou však k dispozici jen z výsledků sčítání lidu domů a bytů, přičemž to poslední se uskutečnilo v roce 2011. Další se chystá na jaro roku 2021.

Detailní vyhodnocení údajů z takzvaných bytových listů nicméně přináší zajímavé údaje o Středočeších i s odstupem. Statistici určili, že polovina sečtených domácností byla tvořena úplnými rodinami, tedy párem (ať už v sezdaném soužití, v čemž Středočeši mírně převyšují celostátní průměr, či bez úředního potvrzení vzájemného svazku).

Manželství s převahou

Mezi úplnými rodinami převažovaly ty bez závislých dětí (bezmála 150,5 tisíce) nad rodinami s dětmi odkázanými na péči rodičů (112 tisíc). V případě neúplných rodin, kde se o dítě nebo děti stará jen jeden z rodičů (13 procent z celkového počtu domácností), jasně převažovala péče matek (53,5 tisíce) nad tou otcovskou (necelých 14 tisíc). Domácností tvořených dvěma či více rodinami hospodařícími společně zaznamenali statistici deset tisíc (dvě procenta).

Z domácností tvořených úplnými rodinami (celkem 262 615, z toho u 233 tisíc šlo o manželské páry) byla bez závislých dětí více než polovina (57,3 procenta). Téměř shodné zastoupení měly rodiny s jedním dítětem (20,4 procenta) a dvěma dětmi (19,3). Tři děti a více pak už představovaly pouze tříprocentní výjimku. Početnější rodiny byly typické pro manželské páry; u nesezdaných dvojic převažovaly ty s jedináčkem.

Podíl samoživitelek s dětmi byl v kraji nižší ve srovnání s republikovým průměrem. Největší zastoupení měly v okolí Lysé nad Labem, naopak nejmenší na Vlašimsku a Mnichovohradišťsku. Samotných mužů s dětmi bylo v kraji nadprůměrně – šlo o každou desátou neúplnou rodinu (9,6 procenta). Nejvýraznější podíl měla tatínkovská péče na Černošicku a Říčansku, naopak nejnižší na Voticku a Čáslavsku.

Hodně osamocených lidí

Ve skupině nerodinných domácností měli jasnou převahu jednotlivci (30,4 procenta ze všech domácností. Statistici zaznamenali, že šlo o téměř 74 tisíc mužů a 85 tisíc žen; podíl žen se zvyšoval s přibývajícím věkem. Největší zastoupení takzvaných single měly oblasti v okolí Lysé nad Labem (muži) a Příbramska (ženy).

Někoho možná překvapí, že pět procent domácností, konkrétně 24 tisíc, připadlo v kraji i na vícečlenná uskupení nerodinného typu.

Co prozradí rozbor čísel o středočeských rodinách a jejich bydlení

- V partnerském vztahu byl častěji starší osobou muž, u manželských párů to bylo ještě častější než u nesezdaných párů. Stejně staří byli partneři přibližně u každého desátého páru.

- Podíl matek se závislými dětmi na neúplných rodinách byl mezi kraji čtvrtý nejnižší (nižší podíl zaznamenaly pouze jižní a východní moravské regiony a zcela nejméně Zlínský kraj); podíl otců naopak druhý nejvyšší (za Karlovarským krajem).

- Ženy měly ve středních Čechách početní převahu mezi domácnostmi jednotlivců, podíl žen byl však druhý nejnižší mezi kraji (po Ústeckém kraji); se zvyšujícím se věkem se zastoupení žen v domácnostech jednotlivců zvyšovalo rostoucím podílem vdov.

- Zastoupení domácností jednotlivců na osobách starších 15 let bylo z mezikrajského pohledu ve středních Čechách šesté nejnižší u mužů a třetí nejnižší v případě žen.

- Bydlení středočeských manželských párů vykazuje procentní podíl rodinných domů k bytovým domům 66:34; v případě nesezdaných dvojic je to 48:52. U neúplných rodin dosahuje poměr domků k bytům 62:37 v případě mužů a 52:47 pokud jde o ženy. Nejvyrovnanější skóre je u domácností jednotlivců – u mužů 51:46 a žen 47:50. Jednoznačnou převahu má bydlení ve vlastním. Zastoupení družstevního užívání bytů bylo u všech typů domácností poměrně vyrovnané a pohybovalo se mezi pěti a sedmi procenty.

- Podíl jednotlivců, kteří bydleli v bytě s dalšími domácnostmi, byl u mužů i u žen ve středních Čechách nejvyšší mezi kraji.

Zdroj: Český statistický úřad