Koncepce vychází z podrobné analýzy stavu přírodního prostředí, z vyhodnocení příčin změn i vývojových trendů, připomněl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má na starost oblast životního prostředí a zemědělství.

Hovoří se v ní nejen o ekologickém chování a environmentální výchově, jak jsou tyto oblasti běžně chápány, ale také třeba o úsilí vedoucím ke snížení trendu fragmentace krajiny vedoucí ke změně jejího charakteru jako původního celku. Vznikají v ní překážky a bariéry omezující jak volný pohyb živočichů, tak i člověka.

Vizualizace plánovaného bezpečnostního přelivu Vodního díla Orlík.
Orlík se připravuje na extrémní povodeň

Podle představitelů kraje se například v zemědělství má rozvíjet podpora orientace na ekologické a krajinotvorné hospodaření nebo na projekty biodiverzity na zemědělské půdě. Lesní hospodářství má mít podobné cíle a klást větší důraz i na takzvané mimoprodukční funkce lesů, stejně jako na přizpůsobování klimatickým změnám.

V oblasti vodního hospodářství má pokračovat revitalizace vodních toků; důležité jsou také obnova mokřadů jako důležitých ekosystémů či projekty k udržení vody krajině. Stranou pozornosti nestojí ani využívání neškodných rozlivů při protipovodňové ochraně.

O úpravách klíčového dokumentu shrnujícího vize ochrany středočeské přírody v příštím desetiletí informoval krajský úřad ve zprávě na svých webových stránkách. „V koncepci nebyly zjištěny podmínky pro přípravu koncepcí nebo dílčích záměrů, které by představovaly rizika nebo vykazovaly nepříznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví,“ uvádí se v ní doslova.

Lesnický seminář věnovaný boji s kůrovcem, který ve středu uspořádal odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, se setkal s mimořádným – a po pravdě až nečekaným – ohlasem.
Co vysadit po smrcích zničených kůrovcem? Pro začátek smrky