V radě kraje má podporu. Shodně se vyjadřuje i její stranický šéf, krajský předseda České pirátské strany Jiří Snížek. A jeho slovo platí: je nejen lídrem jednoho ze čtyř koaličních partnerů, ale také jedním z trojice náměstků hejtmanky; navíc má v radě kraje na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování. A rovněž Snížek řekl novinářům, že ve snižování produkce odpadu, zlepšení jeho třídění i dalšího zpracování a v rozvoji systému pro další využití věcí, které dosloužily původnímu účelu, vidí odpověď na připravovaný zákaz skládkování.

Zastánci i odpůrci

Co představy nových radních znamenají pro plány projektu ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu – v Horních Počaplech na Mělnicku? V uplynulých letech představitelé kraje dojednávali se společností ČEZ detaily plánů vybudovat v areálu Elektrárny Mělník zařízení podobné tomu známému z pražských Malešic, které by likvidovalo komunální odpad spalováním. Jednak by se získávala energie pro výrobu tepla pro část Prahy i některé města na Mělnicku a zčásti i výrobu elektřiny, jednak by se odpadky, jejichž ukládání na skládkách v budoucnu nebude možné, proměnily ve strusku a popílek, jejichž skládkování má být povoleno i nadále.

Proti těmto plánům se už v minulosti vzedmula vlna protestů. A nejde jen o ekology, kdy třeba Jindřich Petrlík z neziskové organizace Arnika, která usiluje o lepší životní prostředí, upozorňuje jak na uvolňování škodlivin i další dopady na životní prostředí, tak na další nepříznivý vliv: zprovoznění spalovny by podle něj zasadilo ránu jedinému správnému trendu, jímž je snižování úsilí o produkci odpadu. Proti se postavila i řada místních. Jak s obavami z emisí škodlivin, jež zástupci ČEZu odmítali s odkazem na studie i chystaná opatření, tak z neúměrného zatížení regionu dopravou. V té souvislosti vznikly plány na vybudování nových silnic i mostu, a především na převážení většiny odpadu po železnici s vytvořením sítě překládacích stanic; objevily se i úvahy o využití lodí na Labi. Nejbližší sousedé nicméně řekli ne: odmítnutí projektu odhlasovali i v místním referendu.

Je třeba vyčkat

Už v minulosti byly karty rozdány – s tím, že projekt ZEVO zapadá do krajské koncepce nakládání s odpady, protože jakékoli jiné řešení by Středočechům udělalo díru do peněženek. A představitelé kraje již nejen několik let vyjednávali tak se společností ČEZ o spolupráci (s tím, že vyřešit hospodaření s odpady je sice starostí starostů, tedy v kompetenci měst a obcí, ale takto velký projekt se bez zapojení kraje neobejde), tak se zástupci vlády o penězích na obchvaty a další dopravní stavby v regionu. Někdejší radní se již také k technologické části projektu souhlasně vyslovili v rámci procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Co ale přinese překreslení politické mapy středních Čech s nástupem nové koalice?

Nový tým se bude muset seznámit se všemi podrobnostmi a věc prodiskutovat, odpověděla radní Skopalíková na otázku Deníku. Sama má zřejmě názor poměrně jasný. „Proběhlo místní referendum, v němž občané nesouhlasili – a my, Piráti, na to klademe důraz,“ konstatovala. Co ale tedy má nyní dělat ČEZ, jehož tým projekt připravuje? Má se radovat, že získal nové partnery, nebo se obávat, že dosavadní práce přijde vniveč? „Má čekat,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Revoluční technologie?

Podle odhadu Deníku se dá očekávat, že záměr likvidovat komunální odpad se středních Čech spalováním se může vzdalovat skutečnosti, jakkoli se to ještě přednedávnem zdálo vypadat jako hotová věc. Zdá se, že se představitelé kraje ohlížejí po nových technologiích, které by mohly nabídnout řešení bez emisí – a s novými surovinami na konci. To slibuje společnost LOGeco, jejíž už patentovaná jednotka ERVO pracující na principu depolymerizace prý díky chytrému dávkování katalyzátorů, reagentů a látek neutralizujících škodliviny, o což se stará počítač, zajistí neškodnou a lacinou přeměnou nadrcených odpadů, klidně i netříděných, na dále použitelné suroviny. A to téměř ze sta procent. Navíc s možností postavit katalytické depolymerizace ledaskde, takže by odpadla nutnost svážet odpad přes půl kraje…

Výstupem jsou podle tvůrců technologie tekutá frakce dále využitelných chemikálií s uhlovodíky, zpravidla schopných nahradit ropu v rozmanitých formách jejího použití (ať už v chemickém průmyslu, nebo jako palivo), a složka uhlíkatého pevného zbytku, použitelná třeba pro výrobu filtrů, jako hnojivo, ale opět i jako palivo. I v tomto případě je však ekolog Petrlík opatrný a vyzývá k měření škodlivin: například fenolů, dioxinů, furanů či rtuti. Tvůrci technologie však trvají na tom, že vlastně není co měřit: už z principu činnosti depolymerizační jednotky podle nich plyne, že pro vnik těchto škodlivin nejsou vytvořeny předpoklady: díky podstatě technologie a použití neutralizátorů.

Co říká o odpadech programové prohlášení radních
- Aktualizujeme krajskou koncepci likvidace a recyklace směsných i tříděných komunálních odpadů tak, aby se obce s dostatečným předstihem mohly připravit na ukončení skládkování.
- Budeme usilovat o rozšíření možností oběhového nakládání s odpady, které upřednostňujeme před spalováním a skládkováním. Budeme podporovat zavádění nových technologií na bezemisní likvidaci plastových odpadů, které jsou již v prototypové fázi vývoje.
- Celkově budeme podporovat oběhovou ekonomiku jako příležitost pro vytvoření úplně nového průmyslového odvětví.
- Budeme podporovat projekty ekologické výchovy, které budou na odpovídající odborné úrovni. Zároveň budeme podporovat projekty zaměřené na propagaci lokálních potravin či biopotravin a rozšiřování povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky.

Zdroj: Programové prohlášení Rady Středočeského kraje 2020–2024