V minulýchdnech Pavel Moulis, předseda rokycnaských ochránců seznámil čtenáře s hlavním cílem záchranné stanice, kterým je záchrana živočichů. Dále představil například i ekologické výukové programy pro školy.

Publikační a propagační činnost

Součástí ekologické výchovy veřejnosti je i bohatá publikační činnost. Pravidelně jsou otiskovány příspěvky v Rokycanském a Berounském deníku. Úspěšná spolupráce je však i s dalšími médii.V rámci propagace naší činnosti jsou vydávány nejrůznější propagační materiály / kalendáříky, samolepky, pohledy, tužky … /, které lze získat při návštěvě ekocentra.

Práce s dětmi a mládeží

Důležitou činností Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech je práce s dětmi a mládeží. V roce 2010 bylo zaregistrováno 108 dětí a mládeže z nejrůznějších míst a různého věku. Schůzky probíhají za špatného počasí v místnosti, ale při hezkém počasí je upřednostněna práce a výuka v terénu. Využívána je i záchranná stanice živočichů, knihovna a videotéka ekocentra.

Zpravidla dvakrát v měsíci jsou pořádány společné vycházky do terénu, které jsou zaměřeny na jednotlivé zájmové obory, které jsou probírány teoreticky v klubovně. Zjara to bývají vycházky za obojživelníky a rostlinami. V létě pak navštěvujeme rybníky a chráněná území pro lepší pochopení vztahů a souvislostí v přírodě.

Na podzim pak začíná praktická činnost, např. čištění a údržba budek či sbírání žaludů a kaštanů pro zimní přikrmování. V zimě pak chodíme přikrmovat živočichy (lojové koule, slunečnice, nasbírané lesní plody) a sledovat pohyb v přírodě podle zanechaných stop. V jarním a podzimním období jsou pořádány expedice zaměřené na určité téma, které jsou ověřením získaných teoretických znalostí.

Výlety do ZOO

V letním období pak pořádáme pro děti zajímavé zájezdy do atraktivních míst, například do zoologických zahrad, kde se děti učí poznávat živočichy i z chovatelského pohledu a rozmanitosti přírody. V rámci činnosti přírodovědného oddílu a navázané spolupráce s myslivci jsou v jarním období organizovány dvě celodenní sobotní brigády na pomoc přírodě. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších ochranářských činností a to výsadbu stromků a keřů v rámci zkrášlování okolní krajiny a zvyšování její úživnosti pro volně žijící živočichy.

Každoročně se vysadí několik stovek stromů a keřů. Smyslem pořádaných akcí je nejen zlepšování životního prostředí, ale i utužení dobrých vztahů mezi myslivci a ochranáři. Naše organizace se v rámci své činnosti ve zvýšené míře věnuje sledování ptactva.

Přírodovědné soustředění

Vrcholem celoroční činnosti mladých ochránců přírody sdružených pod naší organizací je desetidenní přírodovědné soustředění v Hlohovicích. Zde se mladí ochranáři seznamují s prací v terénu a je tu možnost i aktivního odpočinku a utužení kolektivu. V rámci programu se účastníci seznamují i s dalšími aktivitami naší organizace. Součástí programu je i celotáborová hra a vycházky do okolí. Kolektiv dětí a mládeže pečuje v rámci své činnosti o lesní studánku - Pramen krásy, který je umístěn v polesí “ Kotel „. Děti s chutí pracují a odměnou je jim krásně upravená studánka a její okolí, které přitáhne nejednoho návštěvníka lesa.V rámci ekologické výchovy a práce s dětmi a mládeží byly řešeny zajímavé projekty.

Výsadba zeleně za pomoci veřejnosti

ZO ČSOP Rokycany se již od roku 1994 věnuje ozeleňování krajiny nejrůznějšími druhy stromů a keřů za účasti veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos. Ozeleňovací aktivity proběhly dle schváleného plánu v jarním období. Velký důraz byl kladen především na použití vhodných druhů dřevin pro volně žijící živočichy.

Sázecí aktivity jsou velice vítaným zpestřením odborné činnosti nejen mladých ochránců přírody, ale i dalších lidí. Těm zcela jistě není lhostejné jak to kolem nás vypadá a snaží se alespoň jednoduchým způsobem pomoci. Díky systematické činnosti ochránců přírody tak každoročně vzrůstá i počet lidí, kteří se do námi organizovaných aktivit zapojují. Projekt s názvem „ Výsadba zeleně za pomoci veřejnosti „ díky významné finanční pomoci Plzeňského kraje zcela jistě plní svá očekávání, neboť se jej zúčastnilo několik desítek lidí a bylo při něm vysázeno 1500 stromků a keřů. Zanedbatelné není ani složení dřevin, které okolní krajinu nejen zkrášlují, ale zároveň volně žijícím živočichům poskytují úkryt a zdroj potravy.

Pavel Moulis