Městský úřad v Berouně upozorňuje občany, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu a kteří mají jako svou adresu sídlo ohlašovny, tedy adresu Husovo nám. 68, Beroun, že v současné době Česká pošta nepřebírá a nedoručuje zásilky určené těmto osobám na uvedenou adresu. Městský úřad Beroun proto takovým osobám doporučuje, aby si zřídili tzv. adresu pro doručování písemností, která se zapisuje do centrálního registru obyvatel.

„Pro občana to znamená, že se osobně dostaví na ohlašovnu Městského úřadu Beroun s platným dokladem totožnosti, například s občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem povolení k pobytu pro cizince a vyplní potřebný formulář, kam uvede zmíněnou adresu pro doručování,“ uvedla tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Tato adresa bude zapsána do centrálního registru obyvatel. Příslušné orgány pak budou těmto osobám doručovat veškeré písemnosti týkající se na takto zvolenou adresu.

„Pokud si občan s trvalým pobytem na sídle ohlašovny tuto adresu nezvolí a nemá zřízenou ani datovou schránku, využije Městský úřad Beroun při odesílání vlastních zásilek zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a to tak, že na ohlašovně Městského úřadu Beroun, konkrétně v atriu radnice, zanechá výzvu k vyzvednutí písemnosti a současně poučení pro adresáta. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne v zákonné lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, bude zásilka posledním dnem této lhůty považována za doručenou,“ upřesnila Jitka Soukupová.

Této možnosti pro doručování písemností na adresu ohlašovny, která se zavádí do centrálního registru obyvatel, může využít každý občan, nejen osoba s trvalým pobytem na sídle ohlašovny.