Případ týkající se privatizace městských bytů zneklidnil řadu obyvatel Berouna. Josef Krátký rozšířil po městě letáky, které berounské občany varují před možností, že jejich kupní smlouvy na byty jsou neplatné. V oznámení autor dále uvádí, že v jeho případě soud rozhodl, že nabídka byla vadná a kupní smlouva na byt absolutně neplatná. Privatizaci městských bytů proto zhodnotil jako podvod století.

Starosta ubezpečil občany Berouna

Starosta Berouna Jiří Besser se obyvatele snaží uklidnit. Podle jeho slov není důvod k obavám, protože Josef Krátký špatně pochopil rozsudek soudu a nyní se snaží obalamutit berounské občany.

Na celé věci je podle berounského starosty důležité, že Josef Krátký nekoupil byt jako nájemník, ale jedná se již o jeho druhý byt. „Ani jeden člověk, který si v privatizaci koupil byt od města, nemusí pochybovat, zda je jeho. Každý takový občan je skutečným majitelem svého bytu a rada města i zastupitelé hájí jeho zájmy. Nikdo proto nemusí mít obavu,“ ubezpečil občany Jiří Besser. Podle něj město vyzvalo společnost RINT Beroun, která zprostředkovávala prodej městských bytů, aby na tento případ reagovala. „RINT nám sdělil, že nabídka je jeho záležitost a že na to měl řádnou mandátní smlouvu. Proto zvažuje žalobu na Josefa Krátkého,“ sdělil Jiří Besser, který zároveň dodal: „Město má vše v pořádku a žádný podvod na občany neudělalo. Každý si může zajít na katastrální úřad a zkontrolovat si, na koho je byt s podílovým vlastnictvím napsán.“

Nájemník uvádí věc na pravou míru

Slova berounského starosty se rozhodl podpořit i nájemník bydlící v bytě Josefa Krátkého. „Celá záležitost je jinak, než ji prezentuje pan Krátký. Tenkrát jsem nevyužil předkupního práva nájemníka, a tak byt, ve kterém bydlím, jsem neodkoupil já, ale Josef Krátký. Ten následně podal návrh na výpověď z nájmu bytu. Vše se dostalo před soud, který jsem vyhrál já, protože došlo k porušení předkupního práva nájemníka právě proto, že nabídka neobsahovala údaje, které měla mít. Nabídka tedy byla neplatná, a právě proto i kupní smlouva Josefa Krátkého. Podvodem století je tedy podle mě to, jak celý případ Josef Krátký prezentuje,“ reagoval nájemník, který si nepřál být jmenován.

„Nájemníci, kteří se rozhodli byty odkoupit, se vůbec bát nemusí. V tomto konkrétním případě se zkrátka jednalo o porušení předkupního práva nájemníka, a tak ostatní obyvatelé, kteří si byt koupili, mohou být v naprostém klidu,“ dodal nájemník, který rovněž uvažuje o podání žaloby na Josefa Krátkého.

Ten si však stojí na předešlé výpovědi, pro kterou má podle svých slov soudní a právní podklady. „Všichni občané mohou stejně jako já zjistit, že přestože jsou v katastru nemovitostí vedení jako majitelé bytů, je úkon zapsání podle soudního rozsudku absolutně neplatný,“ sdělil Josef Krátký, který stále jedná s městem.

Obyvatelé, kterým pan Krátký předal rozsuky soudu, se mají obracet na telefonní číslo: 723504241

 

JUDr. Jana Marečková,

advokát se sídlem Krkonošská 16, 120 00 Praha 2 tel: 222 728923

tel/fax: 222 725 385

e-mail: akmareckova@volny.cz

 

 

Věc: článek „Starosta ujišťuje Berouňany: Byty jsou opravdu vaše!“

Vážení,

dostal se mi do rukou Váš deník ze dne 12. 2. 2008 obsahující článek: „Starosta ujišťuje Berouňany: Byty jsou opravdu vaše!“

Jsem advokátka, která ve věci o přivolení kvýpovědi znájmu bytu zastupovala vodvolacím řízení pana Josefa Krátkého.

Proto chci reagovat na tvrzení obsažená včlánku, když pan Josef Krátký mě výslovně na mou žádost zbavil povinnosti mlčenlivosti advokáta.

1. Dne 8. 8. 2006 rozhodl Okresní soud vBerouně pod sp. zn. 9 C 164/2005 vprávní věci žalobců manželů Krátkých o přivolení kvýpovědi znájmu bytu tak, že žalobu zamítl. Vodůvodnění rozsudku soud uvádí, že nabídka převodu vlastnictví kbytu neobsahovala všechny podstatné náležitosti, požadované zákonem. Vdůsledku toho je kupní smlouva uzavřená mezi Městem Beroun a žalobci, manžely Krátkými, absolutně neplatná. Žalobci tedy nejsou vlastníky předmětné bytové jednotky.

2. Dne 14. 6. 2007 odvolací Krajský soud vPraze pod sp. zn. 19 Co 225/2007 tento rozsudek potvrdil. Ztotožnil se sodůvodněním Okresního soudu vBerouně. Na jeho rozsudku neshledal pochybení. Vtomto řízení na můj návrh bylo vedlejším účastníkem Město Beroun. Zúčastnilo se vosobě zástupce správnickým vzděláním odvolacího jednání a zástupce byl přítomen také vyhlášení rozsudku, včetně odůvodnění.

Kvěci dále cituji:

- Učebnice pro právnické fakulty Občanské právo hmotné, autoři Knappová M., Švestka J. a kol., nakladatelství ASPI, rok vydání 2002, str. 138:

Absolutní neplatnost nemůže být zhojena ani dodatečným schválením (ratihabicí) a nemůže konvalidovat ani dodatečným odpadnutím důvodu neplatnosti. Absolutně neplatný právní úkon nepůsobí právní následky ani vpřípadě, že na jeho základě již bylo kladně rozhodnuto o vkladu do katastru nemovitostí.

- Publikace Občanský zákoník. Komentář. Autoři Jehlička O., Švestka J., Škárová M. a kol., nakladatelství C.H.Beck, rok vydání 2003, str. 190:

Soud přihlíží kabsolutní neplatnosti právního úkonu sohledem na veřejný – obecný zájem i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti.

Absolutní neplatnost právního úkonu nelze zpětně zhojit ani dodatečným schválením (tzv. ratihabicí), ani odpadnutím vady projevu vůle (tzv. konvalidací).

Pro právní praxi zbývá dodat významný dodatek, totiž skutečnost, že katastrální úřad přezkoumal smlouvu o převodu nemovitosti a pravomocně rozhodl o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele, nebrání tomu, aby soud vnásledném občanském soudním řízení posoudil platnost takové smlouvy.

Tuto informaci Vám podávám proto, aby nedocházelo ke zkresleným závěrům.

VPraze dne 12. 02. 2008

JUDr. Jana Marečková

advokát

Vývoj kauzy si přečtěte kliknutím na tuto větu