Povodí Vltavy zde právě začíná se stavbou protipovodňových opatření. Podle zástupců povodí budou místní obyvatelé chráněni před hrozbou stoleté vody. ,,Hořovice dosud neměly systematickou protipovodňovou ochranu a díky budovaným ochranným zdím, hrázím a rozšířením koryta Červeného potoka a jeho kapacity bude moci městem bez větších škod projít stoletá voda,“ tvrdí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

V Hořovicích se jedná o stavbu, jejímž hlavním cílem je protipovodňová ochrana zastavěné části města. Připravovaná opatření řeší ochranu před záplavami z Červeného potoka v úseku ve směru na Osek. V minulosti zde docházelo k takzvanému vybřežování velké vody, což znamená, že voda opouštěla své koryto a zaplavovala okolí vodního toku již při desetileté povodni. Účelem stavby jsou protipovodňová opatření.

Projekt zajistí například rozšíření koryta a výstavbu ochranných zdí. To vše by mělo zlepšit odtokové poměry v dané části města. Celkové náklady protipovodňové ochrany v Hořovicích dosáhnou 21,6 milionu korun. Z toho náklady na vlastní realizaci opatření dosahují téměř 18,5 milionů korun. Akce probíhá v rámci dotačního titulu s názvem Podpora prevence před povodněmi II, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. „Předpokládané ukončení stavebních prací bude v říjnu roku 2012,“ doplnil Petr Kubala.