Město rozjelo několik podstatných a rozsáhlých investičních akcí. Starosta Králova Dvora Petr Vychodil upozornil na některé z nich.

Jak byste shrnul vaši úspěšnost a ostatních zastupitelů města v získávání dotačních prostředků na realizaci projektů?
Rok 2016 navazuje úspěšně na předchozí roky, a to zejména v čerpání různých dotací. Letos se nám podařilo zajistit historicky nejvyšší dotaci ve výši 60 milionu korun na přístavbu nového pavilonu základní školy. Poskytlo ji přímo Ministerstvo financí ČR, další dotace pochází ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to konkrétně na výstavbu velmi potřebného chodníku v městské části Levín a nově také na rekonstrukci chodníku podél silnice Plzeňská (také ze SFDI).

V minulém roce se nám podařilo z dotačních peněz rekonstruovat zámeckou bránu, která se nachází podél ulice Plzeňská. V letošním roce čerpáme dotaci ve výši 700.000 korun z fondu Středočeského kraje na obnovu a rekonstrukci kulturních památek na opravu tentokrát severní zámecké brány a zdi uvnitř areálu.

Jak se daří městu v oblasti životního prostředí a ekologie?

Králův Dvůr byl prvním městem v regionu, které postavilo podzemní kontejnery. V letošním roce to z dotačních peněz ze Státního fondu životního prostředí bude výstavba nových podzemních kontejnerů v lokalitě ulice Pod Hájem. Dále připravujeme třetí etapu revitalizace zeleně v našem městě. Za poslední 4 roky jsme vysázeli více jak 40 tisíc stromů a keřů a vybudovali tisíce metrů čtverečních nových trávníků včetně zámecké zahrady a nového zámeckého nádvoří, vše z dotačních peněz.

Jaké jsou priority vedení města? Na co se v současné době nejvíc soustředíte?
Hlavní prioritou vedení města je čerpaní peněz z dotačních titulů, dokud je to možné. Ačkoliv je můj osobní pravicový pohled na dotace úplně jiný, platí zde však pravidlo „hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere". Hlavní priority vedení radnice v minulém volebním období jsou nadále stejné i v letošním roce, a to zejména výstavba chodníků, zajištění kapacity školy a školky. V tomto roce bude dokončen chodník v městské části Levín a v tuto chvíli, kdy vedu tento rozhovor, přišla další dobrá zpráva na radnici. Dotace na rekonstrukci chodníku podél ulice Plzeňská od fotbalového hřiště k restauraci Na Knížecí. I zde budeme čerpat dotaci ze SFDI.

Letos je mnoho finančních prostředků investováno do projektových dokumentací a výkupů pozemků, povedlo se například zajistit pozemky a uzemní řízení na výstavbu chodníků Zahořany I. etapa a intenzivně se pracuje i na etapě druhé. V I. etapě, ve spodní části Zahořan, se nacházíme ve fázi podané žádosti o dotaci z IROP. Prozatím máme informaci, že je naše žádost přijatá bez závad, čekáme však, kolik projektů bude podporováno a jestli bude město Králův Dvůr úspěšné. Další projekční práce vedeme na realizaci výstavby sběrného dvora, který plánujeme vybudovat do 2 až 3 let. V současné době máme již vydané územní řízení a pracujeme na stavebním povolení.

Celý rok se snažíme o dlouhodobou výpůjčku budovy bývalé speciální školy, která je v současné době ve vlastnictví Středočeského kraje, který uzavřel provoz této budovy. V případě kladného vyjádření zde budeme projektovat a budovat na etapy další mateřskou školu, jelikož již nyní víme, že na přelomu let 2018/2019 bude potřeba minimálně jedna třída navíc. Snažíme se tedy zajistit kapacitu pro všechny králodvorské dětí od tří let, uvidíme jak na Středočeském kraji uspějeme.

Mohl byste přiblížit dlouhodobé projekty, které město chystá?
Dalším projektem, který je dlouhodobějšího rázu, je obchvat měst Králův Dvůr a Beroun. První etapa vede od sjezdu v Králově Dvoře směrem k novému mostu. V této době existuje územní řízení a veškeré pozemky jsou ve vlastnictví města Králův Dvůr. Zde chceme v letošním roce usilovat o stavební povolení. Ve druhé etapě, od nového mostu směrem k radnici, nemáme ještě zajištěné veškeré pozemky, ale daří se nám dobře komunikovat s novým vedením radnice v Berouně a pevně věřím, že společné kroky povedou k úspěšnému zajištění projektových dokumentací. Je nutné také říci, že toto je natolik dlouhodobý projekt, že ho budou zahajovat a dokončovat následovníci.

Dalšími projekty jsou ty, jenž nejsou na první pohled patrné. Které to jsou?
V roce 2016 město Králův Dvůr zajistilo rozšíření kapacity kanceláří městského úřadu. Druhá etapa započne na konci roku. Plánujeme rozšíření stavebního úřadu. Město patří mezi nejvíce rostoucí města v republice, a to vede k nutnosti zvýšení kapacity kanceláří pro potřeby zlepšení poskytovaných služeb a také pro rozšíření archivu, rozšíření parkovacích stání před úřadem pro návštěvníky.

Dalšími investičními akcemi jsou například nové parkovací stání u mateřské školy pro potřeby maminek nebo zvýšení bezpečnosti výstavbou nových chodníků a přechodů se světelnými signalizacemi. V současné době máme naplánovanou společnou akci s KSÚS Středočeského kraje ve věci opravy havarijního stavu zdi podél komunikace v Popovicích a jsem rád, že se nám podařilo zajistit společné investování této akce, což opět přinese finanční úspory v našem rozpočtu města.
Dá se v případě přístavby nového pavilonu základní školy hovořit jako o největším projektu v historii města?
Již v této době je škola v Králově Dvoře největší v našem regionu a přístavbou nového pavilonu se její kapacita zvýší o cca 300 žáků. Vznikne zde 10 nových moderních tříd a několik kabinetů. Velkou výhodou přístavby nového pavilonu je úspora prostředků vynaložených na výstavbu tělocvičny a školní kuchyně.
Škola již má svou vlastní tělocvičnu, hned vedle ní se nachází moderní sportovní hala a zejména rok staré víceúčelové hřiště, které bude plně k dispozici pro naše školáky. Dále můžeme hovořit o úspoře nákladů za vybudování jídelny a kuchyně. V tomto případě sice bude potřeba rekonstrukce a její rozšíření, výdaje však budou podstatně nižší než nová výstavba. Plánovaná cena přesahuje více jak 120 milionů korun, dotace bude činit celkem 60 milionů korun a ostatní prostředky bude hradit město Králův Dvůr z vlastních zdrojů. O projektu lze beze sporu říct, že se jedná o jeden z největších v historii města.

Jak si vede město po ekonomické stránce?
I přes nemalé investiční akce se městu daří hospodařit na velmi dobré úrovni. V tuto chvíli má Králův Dvůr na účtu více jak 50 milionů korun. Dluh, který město tíží, přesahuje něco málo přes 20 miliony korun. Pomocí úspěšného refinancování se nám podařilo stlačit úrok na minimum.

Pro tuto chvíli není potřeba uhradit dluh okamžitě, město je tedy schopné s těmito finančními prostředky manipulovat a využívat je. Na přiložené tabulce níže je také vidět dramaticky stoupající hodnota majetku města Králův Dvůr zejména od roku 2010, která činí více jak půl miliardy, k tomu nejsou ještě započítané pozemky ve vlastnictví města Králův Dvůr, a to ve výši více jak 70 mil. korun a taktéž výsledek hospodaření a převody zůstatků města do dalšího roku jsou v desítkách milionů korun. Dle mého názoru nám tyto výsledky osmitisícového města může nejen okolí závidět.

Spatřujete nějaké výhody v působení v roli krajského zastupitele?
Mé působení na Středočeském kraji v roli zastupitele a místopředsedy komise pro rozvoj měst a obcí, bylo, alespoň věřím, přínosem jak pro město, tak zejména pro berounský region. Z pozice člena opoziční strany se nejen mě podařilo prosadit částečné změny a podmínky financování největšího dotačního fondu, tzv. FROMu. S kolegou starostou města Beroun Kůsem v této době velmi intenzívně jednáme s vedením Středočeského kraje na již zmíněné rekonstrukci komunikace Plzeňská včetně třech kruhových objezdů, z toho dvou na území města Králův Dvůr. Zejména kruhový objezd na křižovatce Knížecí Jungmannova, kde projede více jak 13 000 aut denně, je nutný a uleví nejen občanům Králova Dvora, ale i okolním obcím.
Můžete krátce přiblížit, jaký je trend vývoje počtu obyvatel města Králův Dvůr?
Jsem velmi rád, že se z Králova Dvora stala dobrá a čím dál častěji vyhledávaná adresa. Naše město je jedno z nejrychleji se rozvíjejících nejen v regionu, ale v celé republice, což s sebou nese spoustu výhod, ale na druhou stranu také větší zodpovědnost za vedení města. Přiložená tabulka znázorňuje vývoj počtu obyvatel a současný stav.

Je známo, že trend vývoje počtu obyvatel je rostoucí. Můžeme tedy očekávat, že hustota obyvatel se během let bude ještě zvyšovat. Vedení města již v minulosti pozastavilo změny v územním plánu na zvyšování kapacity bydlení, i současné zastupitelstvo města jde stejný trendem. Ve změně územního plánu č. 4 se proto nenachází žádná nová lokalita k zastavění za účelem bydlení.

Co vás v poslední době obzvláště potěšilo?
Kromě celé řady dokončených i rozběhlých projektů zmíním jednu věc, která zase posunula Králův Dvůr dál, aby byl opravdu plnohodnotným městem. Je jím završení dlouholetého úsilí MUDr. Tomáše Buchbauera o výstavbu moderního polyfunkčního zdravotnického zařízení, které nám tolik chybělo. Jsem rád, že jsme úspěšnou součinností při výstavbě také přispěli k tomu, že Králův Dvůr se dočkal polikliniky s celou řadou zdravotnických služeb pod jednou střechou, a k tomu se nám podařilo dojednat v rámci konání Městských slavností dne 27. 8. 2016, i den otevřených dveří v poliklinice Králův Dvůr.

Ten, kdo ještě nenavštívil polikliniku v Králově Dvoře, bude mít možnost absolvovat v odpoledních hodinách prohlídku, kterou bude zajišťovat sám MUDr. Tomáš Buchbauer.