Příval odpadků, které z Tovární ulice v Berouně udělaly přes víkend zapáchající smetiště, vyvolal řadu reakcí nejen ze strany místních obyvatel, ale i technických služeb a městského úřadu. Díky Berounskému deníku, který upozornil na problematickou situaci a stížnosti lidí, to nyní vypadá, že v ulici přibude nejméně jeden kontejner na plasty. To zdejší obyvatelé samozřejmě vítají.

„Ve spolupráci se zástupcem Technických služeb v Berouně bylo domluveno řešit vzniklou situaci přeplněných kontejnerů zvýšením kapacity těch na plasty, a to ihned. Po dohodě se zpracovatelem papírového odpadu se zvýší i kapacita kontejnerů na papír a dále se bude sledovat a monitorovat množství komunálních odpadů a jejich ukládání do kontejnerů. Na základě vyhodnocení budou učiněna další opatření tak, aby ke zmíněné situaci již nedocházelo,“ uvedla vedoucí Odboru životního protředí Městského úřadu v Berouně Jitka Ciroková.

Podle ředitele Technických služeb v Berouně Luboše Kácela by se měl nový kontejner na plasty objevit v Tovární ulici do konce tohoto týdne. „Dáme ho tam pravděpodobně dnes, nejpozději v pondělí. Co se týká kontejneru na papír, o tom rozhodneme v průběhu srpna,“ sdělil včera Kácel.

Obyvatelé Tovární ulice příslib technických služeb těší a doufají, že nezůstane pouze u slov. „Myslím si, že tato ulice určitě potřebuje několik kontejnerů navíc, protože se ze zdejšího zdravotního střediska staly byty,“ řekl Jaroslav Kasl. Stejný názor má i jeho syn. „Bydlím na sídlišti a máme tam více čisto, než je tady. Určitě by zde mělo být více kontejnerů.“

Situaci budeme i nadále sledovat.

Reakce na článek ze 7. srpna s názvem „Ulice se proměnila ve smetiště“ a „Kontejnery byly přeplněné“ (http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/smetiste_20070807.html):

Kontejnery v Tovární ulici

Podle fotografií, které byly v tisku otištěné, je zřejmé, že situace „přeplněnosti kontejnerů“ nastala z několika důvodů. Především ti, kteří odkládají nevytříděný odpad do kontejnerů neplní základní povinnosti , které jim ukládá zákon o odpadech a vyhláška Města Beroun, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Beroun, Hostím, Jarov, Zdejcina, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Podle článku 3 citované vyhlášky jsou občané (fyzické osoby) povinni odděleně shromažďovat a třídit jednotlivé složky komunálního odpadu – papír, sklo, plasty, kovy, dřevo, nebezpečné složky komunálního odpadu a další. K odkládání odpadů jsou určeny jednotlivé kontejnery nebo prostory Eko-dvora zdarma. Likvidace odpadů i z Eko-dvora je dotována městem.

Tuto povinnost mají jak občané, tak právnické subjekty podnikající, kterým povinnost třídit odpad a likvidovat ho u oprávněné osoby ukládá přímo zákon o odpadech.

Bohužel, někdy jsme svědky nezákonného nakládání s odpadem u podnikatelů i občanů a postupujeme proti nim v rámci sankčních řízení.

V případě porušení obecně závazné vyhlášky města občanem ukládáme pokutu, která může dosáhnout výše až 30 000 korun. V případě porušení zákona o odpadech podnikatelem můžeme uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun.

Odbor životního prostředí MěÚ Beroun provádí pravidelné kontroly u podnikatelských subjektů na území města, zda likvidují odpad, vznikající v jejich provozovnách na základě smlouvy s Technickými službami Beroun s.r.o. nebo jinou osobou. Tím lze předejít tomu, aby majitelé provozoven neukládali odpad do kontejnerů, určených pro občany a nedocházelo tak k jejich přeplňování.

Současně na základě podnětů Technických služeb Beroun s.r.o. je přehodnocován počet kontejnerů v jednotlivých lokalitách na území města a aktuálně je počet kontejnerů doplňován dle situace nebo navýšen počet odvozů.

V případě Tovární ulice lze podle fotografií konstatovat, že ti, kteří odpad do kontejnerů uložili, neprovedli vytřídění odpadů a snížili tím kapacitu kontejnerů na ukládání komunálního odpadu. Ve spolupráci se zástupcem Technických služeb Beroun s.r.o. bylo domluveno řešit vzniklou situaci „přeplněných kontejnerů“ zvýšením kapacity kontejnerů na plasty ihned a po dohodě se zpracovatelem papírového odpadu i na papír a dalším sledováním a monitorováním množství komunálních odpadů a jejich ukládání do kontejnerů. Na základě vyhodnocení budou učiněna další opatření tak, aby ke zmíněné situaci již nedocházelo.

Na závěr vyzýváme občany a všechny podnikatelské subjekty, aby se seznámili se svými povinnostmi původců odpadů podle vyhlášky města, kterou lze na jít na stránkách www.mesto-beroun.cz a zákona o odpadech. Lze tak předejít situacím, kterých se článek Berounského deníku týkal.

Luboš Kácel, ředitel Technických služeb Beroun, s.r.o.,

Jitka Ciroková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Beroun