Symbolicky byla ve Lhotce zahájena výstavba vodovodního přivaděče Lochovice – Lhotka, který by měl v případě nedostatku zajistit přísun pitné vody do vodovodní sítě, respektive do vodojemu Lhotka. „Systém zásobování pitnou vodou není v současnosti vyhovující,“ konstatoval místostarosta obce Lhotka Tomáš Hejduk.

Vápencový filtr

Jak dále uvedl, obec Lhotka je zásobena vodovodem pro veřejnou potřebu – zdrojem vody jsou jímací zářezy v sousedním katastrálním území Radouš, ze kterých proudí voda do pramenní jímky, kde se voda provzdušňuje a odtud natéká gravitačně do vápencového filtru.

Vybudováním vodovodního přivaděče se zajistí zásobování kvalitní pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želivka, kde voda trvale vykazuje vyhovující jakost a mohlo by tak dojít k odstavení nevyhovujících stávajících zdrojů.

Poslední krok

V současné době je uvedená akce zařazena do Návrhu akcí se zahájením financování ze státního rozpočtu v roce 2014 prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci Programu s názvem Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Posledním krokem pro získání finanční podpory je doložení potřebných podkladů na Ministerstvo zemědělství, které jsou v současnosti zastupiteli obce Lhotka připravovány.

„Doložení potřebných podkladů musí být dodáno nejpozději do konce letošního září,“ doplnil místostarosta Lhotky s tím, že zahájení výstavby je naplánováno na měsíce říjen a listopad letošního roku, s tím že realizace je předpokládána do konce roku.