Králův Dvůr letos pokračuje už ve třetí etapě revitalizace zeleně ve městě. Vedení radnice se na ni podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr začal už v březnu kácením, odstraňováním dřevin a arboristickými zásahy. Během jarních měsíců byla připravena půda a uskutečnila se rozsáhlá výsadba stromů a keřů. Město také nechalo vysadit novou lipovou alej v lokalitě Na Knížecí. Od května pověřená firma zakládá a seje travní a luční porosty ve vybraných lokalitách města. Tyto práce potrvají až do konce září.

Třetí etapa revitalizace zeleně v Králově Dvoře si vyžádá celkové náklady ve výši zhruba 6,3 milionů korun. „Díky transparentnímu výběrovému řízení bude cena nižší. Projekt počítá s výsadbou stovek stromů a keřů jako jsou například javory, habry, duby, buky, lípy či třešně, z keřů pak ptačí zoby, šeříky, kaliny, svídy, brsleny a mnoho dalších druhů. První řešenou lokalitou, kde jsme naplánovali revitalizaci zeleně, je hřbitov v městské části Počaply,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Zpracovaný projekt také počítá s doprovodnou zelení podél přístupové cesty na hřbitov. „U zámku je podél potoka malý pás neudržované zeleně. Je zde dožívající výsadba ovocných dřevin a náletový porost. U nového nadjezdu směrem na Karlovu Huť je malý zanedbaný park, v němž převažují vlhkomilné dřeviny a náletové porosty. I zde zajistíme úpravu a obnovu zeleně,“ poznamenal Petr Vychodil.

Beroun letos investuje do květinové výzdoby téměř milion korun. Osázelo květinové záhony i desítky květinových mís. Jeden z nových a zajímavých projektů představila městská architektka Dana Vilhelmová: „Koncem ledna jsme podali žádost o dotaci na přírodní zahrady v mateřských školách v Tovární ulici a Pod Homolkou. Cílem je umožnit dětem v mateřinkách uprostřed sídlištní zástavby přirozený kontakt s přírodním prostředím a přenést řadu vzdělávacích aktivit do venkovního prostředí, které rozvíjí kreativní myšlení více než hry v interiéru. Nabízejí dětem také větší množství smyslových a citových prožitků,“ upozornila Dana Vilhelmová.

Město Beroun získalo mimo jiné také dotaci na územní studie vybraných veřejných prostranství. Ty řeší dva parky, prostor před bývalou Hvězdou a studie úprav městské památkové zóny Beroun.

Město Zdice rozjelo obnovu městské zeleně ve velkém a s přispěním dotace stejně jako Králův Dvůr. V letošním roce navázalo na obnovu městské zeleně, se kterou začalo už koncem loňského roku.

Na vybraných plochách byly odstraněny problematické a přestárlé dřeviny. „Letos na jaře jsme v těchto místech vysadili nové dřeviny a založily trávníkové a doplňkové plochy. Upozorňuji, že více sázíme, než kácíme. Protože některým lidem se to nelíbí. Jsou zvyklí na to, že ten smrk či jiný strom stojí na svém místě mnoho let a my ho pokácíme. Na vše ale máme udělané studie a analýzy o vhodnosti toho či onoho stromu,“ vysvětlil starosta Zdic.

Kvůli četným protestům místních občanů se vedení města rozhodlo nepokračovat v druhé etapě revitalizace městské zeleně.