Během jarních měsíců pak město zajistí přípravu půdy a uskuteční se výsadba stromů a keřů. Od poloviny května až do konce září se založí a vysejí travní a luční porosty a dokončí závěrečné práce.

Realizační náklady na celou třetí etapu výsadby městské zeleně se vyšplhají na částku necelých 6,3 milionu korun. „Díky transparentnímu výběrovému řízení bude cena určitě nižší. Projekt počítá s výsadbou stovek stromů a keřů jako jsou například javory, habry, duby, buky, lípy či třešně, z keřů pak ptačí zoby, šeříky, kaliny, svídy, brsleny a mnoho dalších druhů. První řešenou lokalitou, kde proběhne revitalizace zeleně, je hřbitov v městské části Počaply,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V připraveném projektu je dále řešená i doprovodná zeleň podél přístupové cesty na počapelský hřbitov. U králodvorského zámku se podél potoka nachází malý pás neudržované zeleně. Hlavním pohledovým elementem je zde dožívající výsadba ovocných dřevin a náletový porost. U nového nadjezdu směrem na Karlovu Huť se nachází malý zanedbaný park, v němž převažují vlhkomilné dřeviny a náletové porosty. „ I ten dostane v této fázi obnovy zeleně novou podobu. Do projektu je zahrnuta i plocha sídelní zeleně u křižovatky v městské části Zahořany. Nad rámec tohoto projektu zde město plánuje výstavbu prvního agility hřiště pro psy,“ upozornil na připravovanou zajímavost Petr Vychodil.

V nedávné době byl v těchto místech vybudován nový chodník a jeho okolí je rovněž součástí projektu. „Hlavním cílem projektu je vytvořit v našem městě plně funkční plochy veřejné zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. Čisté a zdravé ovzduší, ale třeba i vznik zázemí pro život ptactva a drobných živočichů, je pro nás jednou z priorit,” říká starosta Králova Dvora.

V lokalitách křižovatky na Zahořany a parku u nadjezdu budou součástí nové sadovnické koncepce také lavičky pro odpočinek. Město vybralo lavičky s betonovou konstrukcí, které budou lépe odolávat vandalismu. V prostoru parku u nadjezdu zase bude umístěn lanový herní prvek podporující balanční schopnosti a hbitost. Rovněž zde bude instalováno pérové houpadlo a houpačka pro malé děti. „V průběhu posledních čtyř let bylo v předchozích etapách revitalizace zeleně v Králově Dvoře vysa- zeno více jak 30 tisíc stromů a keřů a vše bylo financováno prostřednictvím dotací,“ dodává závěrem Petr Vychodil.

Vedení města neopomnělo uctít významné 100. výročí vzniku Československa. „Kolem nového chodníku, který jsme vybudovali kolem budoucího centra města, necháme vysadit 50 až 60 lip a ty věnujeme jako poctu tomuto významnému výročí. U stromů nainstalujeme upomínkovou ceduli,“ dodal starosta Králova Dvora.