Po otevření nové nemocnice v roce 1927 zajišťovala Nemocnice Beroun od roku 1928 chirurgickou péči pro obě oblasti, to znamená pro Berounsko i Hořovicko. V roce 1962 zahájilo svoji činnost oddělení chirurgie v nemocnici v Hořovicích. Tím vznikla dvě oddělení stejného typu, která poskytovala podobnou péči jak po stránce odborné, tak i co do rozsahu. Jaký je stav věcí dnes?

Stejně jako ve všech oblastech života naší společnosti se i ve zdravotnictví po roce 1989 otevřely nové možnosti. Výsledkem toho je zkvalitnění zdravotní péče. To se týká diagnostického procesu, kde jsou využívány nové diagnostické postupy ve spojení především s počítačovou technikou. Medicína má k dispozici novou přístrojovou techniku i nové diagnostické postupy. Vzhledem k pořizovacím i provozním nákladům je nutné, aby využití těchto přístrojů bylo co nejefektivnější.

Stejný posun a zkvalitnění péče skýtá i léčba. Využívají se nové léčebné postupy, např. endoskopické operační přístupy, využívá se přístrojová elektronická technika zkvalitňující a zrychlující operační výkony. Vedle přístrojového vybavení jsou v současnosti kladeny vysoké nároky i na prostorové vybavení chirugického oddělení a operačních sálů, na hygienické podmínky, především na operačních sálech a v neposlední řadě i na kvalitu a odbornou úroveň personálu. To si samozřejmě vyžaduje centralizaci diagnostických i léčebných postupů. Proto i v okrese Beroun je připravena tato centralizace a určitá diferenciace chirurgické péče.

Další skutečnost, která vede ke změnám struktury chirurgické péče, je to, že v rámci Středočeského kraje byly některé nemocnice prodány do soukromého vlastnictví. Tento krok se týkal i obou nemocnic v okrese. Jak Nemocnice Beroun, tak i Nemocnice Hořovice přešly pod jednoho majitele s tím, že je restrukturalizovat systém poskytování chirurgické péče v obou nemocnicích a zajistit chirurgické služby v rámci okresu v potřebném rozsahu.

Vzhledem k výsledku auditů a výběrových řízení nemocničních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví, které proběhly v posledních čtyřech letech a po zvážení rozvoje chirurgické péče v jednotlivých nemocnicích, byla vytvořena koncepce péče o chirurgicky nemocné v okrese. Je připraveno sloučení obou pracovišť, tzn. chirurgie Beroun a chirurgie Hořovice. Lůžkové oddělení a velká chirurgická operativa bude v Nemocnici Hořovice. V Nemocnici

Beroun bude zřízeno Oddělení jednodenní chirurgie a zůstane v provozu chirurgická ambulance a společně s ní i ambulance ostatních chirurgických oborů – ortopedie, urologie, proktologie a další.

Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice bude zajišťovat od 15. prosince 2007 plně chirurgickou nemocniční péči po dobu 24 hodin denně. Lůžkové oddělení bude zajišťovat 24 hodin službu pro akutní i chronická onemocnění a bude provádět velké operace, které si vyžadují hospitalizaci delší než 24 hodin. V nemocnici v Berouně bude v provozu ambulance s návazností na nově zřízované Oddělení jednodenní chirurgie. Provozní doba ambulance bude od 7 do 19 hodin. Mimo tuto dobu bude zajišťovat akutní ambulantní chirurgickou péči Nemocnice Hořovice. Při akutním onemocnění či úrazu bude pacient převezen RLS přímo do nemocnice v Hořovicích, kde mu bude poskytnuta péče, která je v souladu s nejnovějšími diagnostickými a léčebnými postupy. Cílem těchto změn je zkvalitnit péči o spoluobčany s chirurgickým onemocněním.

Jak v Nemocnici Hořovice, tak i v Nemocnici Beroun využíváme nové moderní přístroje a nové postupy v léčbě chirurgického onemocnění.
Chceme také zajistit určitý nadstandard v péči o nemocné na lůžkových odděleních i na připravovaném Oddělení jednodenní chirurgie.
Do konce roku 2007 seznámíme veřejnost s dalšími fakty, které vyplývají ze změn v poskytování chirurgických služeb v okrese Beroun.


MUDr. Jiří Plecitý,
primář chirurgického oddělení nemocnice Hořovice a Beroun