Vlastníkům těchto nemovitostí už ale na připojení moc času nezbývá. Kdo má o přípojku na veřejnou kanalizaci zájem, musí si pospíšit a urychleně si domluvit termín na její zakreslení.

Podle vyjádření starosty Broum Petra Ubryho potrvá zakreslování přípojen jen do konce měsíce března. Pak skončí. Vzhledem k tomu, že někteří majitelé nemovitostí v obci o přípojku na veřejnou kanalizaci nestojí a neprovozují ani domovní čistírnu odpadních vod, schválilo broumské zastupitelstvo na svém veřejném zasedání komisi, která bude likvidaci vzniklých splaškových odpadních vod v obci kontrolovat.

„Zastupitelstvo nic nařizovat nebude, ale bude provádět kontrolu nakládání s odpadními vodami u nenapojených staveb s doložením o likvidaci odpadních vod. Zastupitelstvo obce na lednovém zasedání rozhodlo o provádění kontrol a určilo komisi, která tyto kontroly bude provádět," upozornil broumské občany starosta Petr Ubry.

Podle platného zákona jsou vlastníci stavebních pozemků nebo staveb v katastrálním území obce, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinni se připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci tam, kde je to technicky možné. V případě nesplnění této povinnosti je obec oprávněna svým rozhodnutím, vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých odpadní vody vznikají nebo mohou vznikat, tuto povinnost uložit, a to na základě zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník nemovitosti, která není napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci vzhledem k tomu, že to není technicky možné a nevlastní a neprovozuje domovní čistírnu odpadních vod, je povinen minimálně dva roky zpětně uchovávat doklady o vyvážení vzniklých splaškových odpadních vod, které likvidoval prostřednictvím bezodtokové odpadní jímky. Na vyžádání oprávněného pracovníka vodoprávního úřadu, obecního úřadu, nebo pracovníka České inspekce životního prostředí je povinen předložit ke kontrole doklady o četnosti a množství vyvážených splaškových odpadních vod.