Jde o lokality Chaloupky nebo Pod Kuchyňkou. Stavební práce mají začít v červenci.

A jaká část kanalizace je v Neumětelích dokončená? „Hlavní řad a kanalizace ve vozovkách silnic třetích tříd,“ uvedl starosta Neumětel Luděk Kuniak a doplnil, že čistírna odpadních vod se nachází v bývalém areálu jednotného zemědělského družstva.

Od ní se při stavbě vycházelo, využilo se hlavní komunikace, napojily se přilehlé nemovitosti a část obce poblíž čističky. Vybudovalo se to, co tehdejší dotace dovolila. 
V současné době je odkanalizováno přibližně šedesát procent obce.

Nyní přichází na řadu spodní část Neumětel. Jde o zmíněné lokality Chaloupky a Pod Kuchyňkou.

Někdy se obyvatelé připojení ke splaškové kanalizaci brání. To však není případ Neumětel. „Sami lidé tlačí na to, aby v obci splašková kanalizace byla. Vidí její přínos. Jsme totiž závislí na spodní vodě, pro nás je odkanalizování splašků velmi důležité,“ říká starosta Neumětel.

Neumětelští na závěrečnou část kanalizace získali dotaci z ministerstva zemědělství. Podíl obce je 40 procent. Projektová cena poslední etapy byla téměř 15 milionů korun, nakonec byla vysoutěžená za 8 milionů 266 tisíc korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že se splašková kanalizace ve výše jmenovaných lokalitách dostává pod úroveň čističky odpadních vod, u místní autoopravny se bude nacházet přečerpávací stanice. „Cílem obce vždy bylo, abychom kanalizační řad měli co nejjednodušší, abychom využili gravitace. Všechny zbývající lokality budou gravitačně svedené do té jedné přečerpávací stanice," konstatoval starosta Neumětel Luděk Kuniak. Odtud bude obsah kanalizace vytlačený do stávajícího řadu, gravitací se dále dostane do čističky. Pouze krátký úsek kanalizace v Neumětelích bude tlakový.

Čistička byla postavená už 
v roce 2009. „Neustále jsme poukazovali na to, že je její kapacita využitá pouze z padesáti procent. Pro obec je to neúsporné," poznamenal Luděk Kuniak s tím, že čistička má rezervu na rozrůstání obce.

Při dostavbě kanalizace 
v Neumětelích by mělo dojít k minimu dopravních omezení, silnice třetí třídy se akce téměř nedotkne. Neumětelští nechtějí porušit ani silnici 
u autoopravny, kde se bude stavět přečerpávací stanice. Akce má přesah do roku 2015. Zástupci obce nevylučují, že za optimálních podmínek by mohla být dokončená ještě letos.