Než k tomuto kroku došlo, dostala slovo místní občanská sdružení. Jejich představitelé nesouhlasí s úpravami Riegrova háje, které vychází z dendrologického posudku.

„A to do té doby, dokud nebude městem předložen komplexní projekt na obnovu Riegrova háje," konstatovala za občanské sdružení Stroupinská lípa Naděje Dondová.

Zpracování aktuálního dendrologického posudku zadalo město Žebrák. Dalším krokem má být projekt na obnovu Riegrova háje. Na řadu měl přijít až v době, kdy se ve městě najde shoda v úpravě háje. Zástupci města nechtěli vkládat desítky tisíc korun do dokumentu, který by nakonec byl odmítnutý.

Podle občanského sdružení Stroupinská lípa ale není možné bez projektu postupovat dál. „Je třeba připravit ucelenou koncepci úpravy Riegrova háje, ne pouhý záměr kácení" prohlásila Naděje Dondová. „Než bude stanovena, je nutné zajistit bezpečnost v lokalitě provedením bezpečnostního a zdravotního řezu dřevin. Popřípadě pokácením takového ze stromů, který je prokazatelně rizikový," pokračuje Dondová.

Podle ní by se na vzniku koncepce měli podílet jak zástupci města, tak jednotlivých sdružení pro ochranu přírody a místního oddílu Pionýrů, měla by se vytvořit pracovní skupina. Tuto variantu by chtěli zástupci občanského sdružení Stroupinská lípa v nejbližších dnech ve spolupráci s městem uskutečnit.

O tom, že je třeba najít shodu i v dalších krocích, jsou přesvědčeni i zástupci Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, kteří byli do Riegrova háje také přizváni. Lokalitu posoudili, ale žádné odborné stanovisko nevydávali. Nejprve musí být jasné, k jakému účelu se bude Riegrův háj v budoucnu používat.„V případě, že by byl Riegrův háj parkem, neměly by zde zůstat stromy, které jsou nebezpečné. A to především proto, že se v místě nachází stavba domu pionýrů, kde se schází děti. Navíc jsou zde umístěné herní prvky pro děti," sdělil za Chráněnou krajinnou oblast Pavel Moucha. „V případě, že hlavním cílem by bylo zachraňovat stromy a nechat zde například i jejich torza, měl by se zde vyloučit jakýkoliv pohyb lidí," doplnil zástupce Chráněné krajinné oblasti.

Na základě posledního jednání se zástupci města Žebrák rozhodli, že město nechá zpracovat dokumentaci k celkové obnově háje. Zástupci města navíc upozorňují, že nikdo stromy nechtěl v současné chvíli kácet. Město chtělo vyvolat jednání o tom, jak pokračovat v této lokalitě dál.
Městu se jeví jako nejlepší řešení obnova celé lokality. „A to tak, jak to udělali naši předkové před 130 lety.V současné době by provedení zdravotního řezu nemělo valný význam, město by vyhodilo finanční prostředky a k záchraně stromů by stejně nedošlo, jen by se prodloužila jejich agonie," upozornil starosta Daniel Havlík.

Proto město chce požádat o dotaci na obnovu této lokality a kácet se bude, až bude jasné, že město dotaci dostane.