Už tušíte, v jaké kondici jsou pražské mosty a lávky a zda se situace od poslední kontroly zhoršila?
Připravujeme každoročně souhrnnou zprávu o stavu mostů ve vlastnictví hlavního města Prahy jako materiál pro radu a zastupitelstvo. Předložíme ji v dubnu, ale již nyní lze říci, že technický stav některých se mírně zhorší. Důvod nárůstu počtu mostů ve špatném a velmi špatném stavu v minulých letech souvisí s životním cyklem některých částí mostů, které byly vystavěny v 70. a 80. letech dvacátého století a musí projít zásadní rekonstrukcí. Což je prakticky kompletní přestavba nebo zásadní zásah do nosné konstrukce. Bohužel běžná údržba, kterou provádíme, nemůže zabránit stárnutí materiálů. Věnujeme stavu mostů mimořádnou pozornost, zvýšili jsme četnost prohlídek a přidali další měření.

Jak vlastně funguje koordinace mezi vámi, dopravním podnikem a městem a radnicemi?
Koordinace dopravních omezení nepřísluší jednotlivým správcům, kam spadá i TSK, ale dle zákona o pozemních komunikacích ji vykonávají příslušné silniční správní úřady. V Praze je jím magistrátní odbor pozemních komunikací a drah MHMP a odbory dopravy jednotlivých městských částí.

Jenže lidé si často stěžují, že se akce dějí bez rozmyslu a domluvy…
Každá organizace má vlastní investiční plán a priority, podle nichž opravy plánuje. U některých pak svoji roli hrají havárie, například vodovodů nebo kanalizace. Není jednoduché sladit potřeby všech investorů. Často je třeba najít kompromis, který nevyhoví všem. Do celého procesu vstupují další faktory jako památková ochrana, požadavky a potřeby veřejnosti a městských částí, nejasné majetkové vztahy nebo délka samotného projednávání stavebních povolení, vyjednávání dopravních opatření a v neposlední řadě i vyšší moc – povodně, přívalové deště nebo vichřice. Ale jsem velmi rád, že se tato praxe postupně mění a u velkého množství zásadních staveb se nám daří akce po stavební stránce koordinovat a stavby jednotlivých investorů na sebe navazují. Příkladem může být právě začínající rekonstrukce Nádražní ulice, kde dopravní podnik rekonstruuje tramvajovou trať, Správa železnic vlakovou a my, kromě opravy samotné silnice, současně opravíme most, po kterém tramvaje přes vlakovou trať jezdí.

Ovšem Pražané mají pocit, že nemají dost informací.
V posledních dvou letech jsme výrazně změnili komunikaci. Veškeré informace jsou na našich internetových stránkách, kde je i sekce Významné stavby, kam průběžně vkládáme informace o našich probíhajících i plánovaných akcích.

Jak od vás rychle a moderně mohou lidé získat informace, případně vám dát o něčem vědět?
Máme velmi dobrou zkušenost se sociálními sítěmi. Prakticky o většině akcí průběžně informujeme na Facebooku i na Twitteru, a lidé tak mohou sledovat i průběh jednotlivých staveb. U řady z nich naše informace přebírají profily městských částí, které nám vycházejí vstříc a tím informace předávají dál. Například loňská videa objízdných tras při uzavření lanového mostu kvůli diagnostice vidělo jen na našem profilu na 100 tisíc lidí.

A ohlašování závad? Je strašně depresivní vás na něco upozornit a pak čekat, kdy se něco stane.
V závěru loňského roku jsme přepracovali systém hlášení závad. Každý, kdo nás chce upozornit na nějaký výmol nebo závadu, může vyplnit náš formulář na webu nebo i na mobilním telefonu a závada se přímo zapisuje do interních aplikací příslušnému správci. Díky tomu počítáme s tím, že se zkrátí doba od nahlášení závady po její odstranění.

Takže se k vám určitě sbíhají informace o pražských výmolech a „tankodromech.“ Prozradíte, o kterých víte a kde by se třeba řidiči mohli dočkat opravy?
Samozřejmě tyto informace se k nám sbíhají z více zdrojů. Řidiči se mohou těšit, že proběhne rekonstrukce Koněvovy ulice, která navazuje na dřívější opravu Husitské. Nového povrchu se dočkají řidiči na Novodvorské, v Bucharově a v Evropské ulici, které patří k páteřním komunikacím a dostávaly se do neudržitelného stavu. Seznam nejvýznamnějších akcí je na našem webu.

Nedávno začaly být instalovány značky zákazu vjezdu pivních kol. Není už značek a cedulí v Praze příliš? Nestálo by za to se mnoha z nich spíše zbavovat?
O tom není pochyb, souhlasím s vámi. U rekonstruovaných komunikací sami navrhujeme příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který o umístění dopravního značení rozhoduje, jeho úpravu s ohledem na větší přehlednost. U zmíněných dopravních značek zakazujících vjezd a pohyb tzv. beerbike došlo pouze k úpravě těch stávajících. Na značky, které označují zónu se zákazem vjezdu vozidlům nad 6 tun, se přidal zákaz vjezdu kol širších než 1,2 m. Jednoduše tedy došlo k prosté výměně celkem 237 kusů dopravních značek, na nichž graficky přibyl nový zákaz.

Letos zažíváte z hlediska údržby klidnou zimu. Máte pro uklízecí čety a sypače nějaký náhradní program?
Nebojte se, nikdo nezahálí. Ve zkratce lze říci, že pokud neuklízíme sníh a neprovádí se preventivní posyp, vyjíždějí metací vozy při teplotách nad 3 stupně Celsia a probíhá také ruční čištění. Zkrátka uklízíme jako v ostatních ročních obdobích. Zajišťujeme klasický úklid ručně nebo za použití chodníkových samosběrů a komunálních vysavačů, likvidujeme nepořádek v okolí komunikací, černé skládky a provádíme úklidy i v místech, která mohou být díky vzrostlé vegetaci v létě nepřístupná.

Kritika se na vás nedávno snesla kvůli mariánskému sloupu. Proč jste s iniciativou, která chce obnovit sloup na Staroměstském náměstí, podepsali smlouvu o nájmu. Proč jste nepoužili spíše smlouvu o výpůjčce, kdy by zábor nestál takové peníze?
Jako správci pouze provádíme rozhodnutí zastupitelstva. V tomto případě podle pravidel pro vydání stavebního záboru tak jako v případě kohokoliv jiného.

TSK vedete skoro rok. Co vás jako manažera nejvíce pálí?
Nedostatek lidí. Potřebujeme posílit o desítky zaměstnanců. Nejde jen o lidi na velmi specializovaných pozicích, jako jsou odborníci oddělení mostů nebo dopravní inženýři, ale potřebujeme lidi do terénu, na dispečinky nebo na posílení vyřizování požadavků veřejnosti. TSK kromě řady jiných činností uděluje souhlasy a povolení k záborům a zajišťuje další agendu pro hlavní město Prahu. Dlouhé lhůty nejsou tím, s čím bych byl spokojen, zdržují Pražany, a naším cílem je jim pomáhat.