„Zkušebně se mobilní prvky protipovodňové ochrana města Beroun staví již podruhé. Trvat to bude zhruba celý den," sdělil nám včera ředitel Technických služeb Beroun Pavel Moucha, který byl na místě a na celou akci dohlížel.

„Protipovodňová opatření v Berouně spočívají ve výstavbě trvalých betonových zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení. Nadzemní část navazuje na podzemní těsnící stěnu tvořenou převážně ocelovými štětovnicemi. Situačně je ochrana navržena nad soutokem Litavky a Berounky na pravém břehu Berounky a v části levého břehu Berounky," uvádí investor akce, kterým je státní podnik Povodí Vltavy.
Výstavba berounské protipovodňové ochrany navíc patří k jedněm z největších akcí, stavba i vyžádala 125 milionů korun.

O nutnosti ochrany města před velkou vodou se začalo jednat hned po ničivé povodni v srpnu 2002. Následoval kolotoč jednání o tom, jaký typ protipovodňové ochrany by byl pro město a jeho obyvatele účinný, kde ho vybudovat, a pak dohody s vlastníky dotčených pozemků. Jednání s majiteli pozemků, kterých se měla výstavba protipovodňové hráze týkat, začátek stavby prodlužovala.
Téměř po dvanácti letech po devastující povodni jsou protipovodňová opatření hotová. Včerejší montáž byla poslední zkouškou před samotnou kolaudací celé stavby, která by se měla uskutečnit do konce června letošního roku.

Kromě toho, že si pracovníci technických služeb mohli opět vyzkoušet všechna hrazení, tak zástupci města také pořizovali fotodokumentaci a všechny segmenty se navíc popisovaly. „Po demontáži budou všechny díly následně již odvezeny a uloženy v areálu TS Beroun," uvedla mluvčí radnice Pavla Švédová.