Zatím ale platí na území vojenského újezdu režim vycházející z využití prostoru armádou. Vstup bez povolení je možný jen o víkendech a státních svátcích do lokalit, které jsou k tomu určeny.

Jakým způsobem bude probíhat rušení újezdu, co přinese jeho nové katastrální členění a jak se dál bude hospodařit na padrťských rybnících, jsme si povídali s přednostou újezdního úřadu Emilem Rybárikem a Karlem Urbanem, jenž má na starosti stavební úřad a odbor životního prostředí.

Jaký máte názor na vyhlášení PP či CHKO a v jakém stadiu jsou jednání?
Ministerstvo obrany se přiklání k variantě CHKO, neboť v srpnu 2011 bylo oběma ministry (MŽP i MO) deklarováno ve společném prohlášení právě vyhlášení CHKO. Problematika ochrany přírody a krajiny, a to zda bude ochrana území z hlediska ochrany přírody zajištěna formou vyhlášení PP či CHKO, je plně v gesci MŽP. V současné době jsou se záměrem seznamování zástupci samospráv okolních a dotčených obcí a krajů. Odpověď na to, zda bude vyhlášen PP či CHKO bude známa zhruba koncem června.

Co vlastně nové katastrální rozdělení Brd přinese konkrétního pro obce a obecně pro Brdy?
V současné době má VÚ Brdy pět katastrálních území, které jsou kompletně pod jednou státní správou, kterou zajišťuje ÚÚřVÚ Brdy. VÚ Brdy má samostatný statut. Se zrušením újezdu skončí i činnost újezdního úřadu a státní správu budou zajišťovat příslušné „civilní“ úřady. Z tohoto důvodu je nutné stávající stav změnit a území vojenského újezdu přičlenit k jednotlivým obcím. Nové rozdělení bude znamenat, že celé území bude přerozděleno zhruba do 20 nových katastrálních území. Tato území se budou pravděpodobně rozkládat na území dvou krajů, tedy Středočeského a Plzeňského. Území bývalého vojenského újezdu zůstane ve vlastnictví státu. Pro obce to bude znamenat především projednat změnu územního plánu, protože se jejich správní území (extravilán) rozšíří o nové katastrální území v bývalém vojenském újezdu. Státní správu na těchto nových územích budou provádět příslušné úřady – stavební úřady, vodoprávní úřady, odbory životního prostředí, atd., pod které obce již patří. Takže pro obce či občany by se nemělo v tomto smyslu nic změnit. Území vojenského újezdu se bude nově rozkládat na území čtyř okresů (Příbram, Beroun, Rokycany a Plzeň-jih) a dvou krajů. Na území bývalého vojenského újezdu bude vykonávat státní správu několik městských úřadů (např. Příbram, Hořovice, Rožmitál, Rokycany, Jince) včetně zmíněných krajských úřadů. Pro tyto úřady to bude nárůst kompetencí a povinností a teoreticky to povede k vytvoření nových pracovních míst. Brdy tímto nutným administrativním úkonem v podstatě ztratí svou územní celistvost.

Ve Středních Brdech jsou vodní zdroje, jak jsou nyní chráněny?
Vodní zdroje jsou chráněny stejně jako všude jinde, jak plyne zejména z vodního zákona. Jsou stanovena ochranná pásma, také jsou vyhlášena ochranná pásma formou věcných břemen. Lesnická činnost v ochranných pásmech zejména I. stupně je omezena. Obecně díky nezastavitelnosti vojenského újezdu a jeho omezenému režimu pro veřejnost nejsou s ochranou vodních zdrojů žádné podstatné problémy, problémy nastávají v letních měsících, kdy návštěvníci vojenského újezdu nerespektují režim stanovený pro vodní zdroje, např. vodní nádrže.

Jakou formou probíhá v současné době ochrana přírody v Brdech?
Vojenský újezd Brdy je z hlediska ochrany přírody a krajiny součástí soustavy Natura 2000, kterou tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality (EVL). V Brdech máme celkem 10 EVL. Ochrana přírody je zajišťována v souladu se zákonem (č. 114/1992 Sb.) o ochraně přírody a krajiny v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek a další navazující legislativy. Statut vojenského újezdu omezuje pohyb osob, automobilů a nepřipouští žádnou výstavbu. Dalo by se říci, že statut vojenského újezdu zajišťuje sám o sobě dostatečnou a účinnou ochranu přírody. Samozřejmě po odchodu vojsk a zpřístupnění veřejnosti je potřeba vyhlásit účinný stupeň ochrany přírody daného území. Dále je zřízena na vojenském újezdu Brdy pod záštitou újezdního úřadu Pracovní skupina pro ochranu přírody a krajiny na území vojenského újezdu Brdy. Tato skupina je složena ze zástupců resortu obrany i odborníků na tuto problematiku z civilního sektoru. Zajištění ochrany přírody a krajiny na území vojenského újezdu je nedílnou součástí procesu opouštění Brd.

Na současném území vojenského prostoru hospodaří Vojenské lesy a statky ČR. Jaký máte názor na současné lesní hospodářství v Brdech? Kdo bude po vyhlášení CHKO v Brdech hospodařit?
Lesní hospodaření v Brdech zajišťují Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Hořovice (VLS). Vojenské lesy a statky by měly na území vojenského újezdu hospodařit i po odchodu vojsk. VLS mají na starosti zejména těžbu a novou výsadbu, ale starají se také i o údržbu vodních toků a komunikací. Lesní pozemky v újezdu jsou normálním hospodářským lesem, které nepodléhají žádné zvláštní formě ochrany – jedná se zejména o nepůvodní monokulturu smrku. Těžba probíhá zásadně podle schváleného lesního hospodářského plánu, který schvaluje Vojenský lesní úřad v Praze. Dodržováni plánu je pravidelně kontrolováno.

Jaké jsou novinky v oblasti Padrťských rybníků?
Oblast rybníků je součástí EVL Padrťsko a je k ní i takto přistupováno z hlediska zajištění území ve vazbě na ochranu přírody a krajiny. V první řadě v loňském roce došlo k odbahnění loviště Dolejšího padrťského rybníka, v letošním roce dojde k odbahnění loviště Hořejšího padrťského rybníka. Na výpusti Dolejšího padrťského rybníka budou zhotoveny dvě malé hráze za účelem zachycování jemného rybničního sedimentu při manipulaci na obou rybnících, např. vypouštění rybníků. Tato opatření jsou nutné z hlediska zajištění zlepšení podmínek předmětu ochrany tj. života raka kamenáče. Dále od letošního roku, na základě odborné studie, bude snížena obsádka kapra na obou rybnících. Padrťsko je jedna z nejcennějších oblastí v Brdech a také je mu věnována odpovídající péče. Tady musíme zdůraznit výbornou spolupráci újezdního úřadu s VLS ČR, divize Hořovice.

Jaký režim bude ve vojenském újezdu do jeho zrušení? Co bude následovat? Jakým směrem se nyní ubírají přípravy na zrušení?
Režim vojenského újezdu zůstává stejný po celou dobu až do jeho zrušení – platí zákaz vstupu s výjimkou majitelů povolenek a okrajových částí s turistickými stezkami. Po zrušení újezdu zákonem bude celé území katastrálně rozděleno okolním obcím, dojde ke změně hranic krajů újezd bude CHKO nebo přírodním parkem se sítí maloplošných zvláště chráněných územích. Co se týká majetku, bude nadále ve vlastnictví státu a státní podnik VLS ČR zde bude vykonávat hospodářskou činnost. V současné době probíhá řada jednání, ať k otázce ochrany přírody a krajiny či k otázce správního členění.

Jakému režimu bude podléhat cvičiště Brda, které bude i po zrušení újezdu sloužit dělostřelcům? Už se ví, co bude s objektem, kde sídlí újezdní úřad?
Brda bude součástí plánovaného posádkového cvičiště a bude plně využívána Armádou ČR včetně Integrovaného záchranného systému. Budoucnost objektu újezdního úřadu je v jednání, žádné rozhodnutí nepadlo. 

Co bude s třítrubeckým zámečkem, zříceninou Valdek, a také s vojenskými objekty. A co kasárna Míšov?
V současné době existuje na stole několik nabídek, včetně zájmu občanských sdružení, na využití daných objektů, vše je počátcích jednání. Jakmile bude u některé z nemovitostí budoucnost jasnější, budeme připraveni poskytnout bližší informace.

Jak je to s případným budováním suchého poldru na Klabavě?
S otázkou vybudování suchého poldru respektive Ameriky je nutné se obrátit na ministerstvo zemědělství. Vše bude předmětem jednání, nicméně ministerstvo obrany k tomuto návrhu již v březnu 2011 zpracovalo zamítavé stanovisko z následujících důvodů: předmětná lokalita částečně zasahuje do EVL Padrťsko, případné umístění nádrže do tohoto území bude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany (rak kamenáč, čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný, holub doupňák, žluva hajní), řady biotopů (přechodová rašeliniště a třasoviště, přirozené eutrofní vodní nádrže, atd.) a zároveň na celistvost evropsky významné lokality. V zájmovém území je také tanková cesta, spojovací a účelové komunikace, vojenské budovy a lovecký zámeček Tři trubky.