Připomeňme si společně některé důležité okamžiky Zdic v roce 2015.

leden 2015
Koncem ledna představitelé Zdic slavnostně otevřeli novou lávku pro pěší a cyklisty. Ta propojila severní část města s areálem lesoparku Knihov a přilehlou obytnou část města. S rekonstrukcí a úpravami lesoparku město pokračovalo v celém loňském roce. Na pokračování projektu požádalo Středočeský kraj o dotaci ve výši 400 000 korun. S její pomocí se rozhodlo zrealizovat dobudování osvětlení k dětskému hřišti a Tyršově stezce, další úpravy zeleně, rozšíření počtu herních prvků pro děti, laviček, odpočinkových zón a zvelebování dal-ších částí areálu.

únor 2015
Město dokončilo fasádu na novém pavilonu mateřské školy, s výstavbou začalo v roce 2014.

květen 2015

Představitelé Zdic několikrát žádali o dotaci na zateplení budov základní školy, a to z Operačního programu životního prostředí. V roce 2015 byli konečně úspěšní. Město Zdice získalo dotace na budovy Základní školy v ulici Žižkova
a Komenského, a to v jednom roce. Na zateplení základní školy jako veřejné budovy muselo město nechat zpracovat projekt, který vyhotovil Ivan Řehoř. Projekt zateplení budovy Základní školy v Žižkově ulici musela stavební firma dokončit během několikaměsíčního termínu.

červen 2015
Zdice žily městskými slavnostmi. Městské slavnosti zahájila dvě hudební vystoupení. První zprostředkovala Oddechovka Základní umělecké školy Václava Talicha z Berouna, vystoupil i zdický sbor a další. Večer pak patřil místním ochotníkům, kteří zcela zaplněné náměstí a prostranství pěší zóny pobavili komedií od F. R. Čecha Dívčí válka. Sklidili nebývalý potlesk.

září 2015Představitelé Zdic 8. září slavnostně otevřeli novou mateřskou školu v Zahradní ulici. Akce byla spojená se dnem otevřených dveří pro rodiče 
a veřejnost. Na základě iniciativy poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše byl otevření přítomen i předseda Vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Dokončením stavby nové budovy mateřské školy se vedení města ve spolupráci se Středočeským krajem podařilo odvrátit hrozící nedostatek kapacity mateřských škol ve městě. Nová dvoupodlažní budova má kapacitu 56 dětí.

říjen 2015
12. října byl ve školní budově
v Žižkově ulici slavnostně uveden do provozu výtah, zajišťující bezbariérový přístup do budovy. Školní budova pro I. stupeň byla navíc kompletně zateplena. S vybudováním výtahu, který zajišťuje bezbariérový přístup do budovy, pomohl městu Středočeský kraj částkou přibližně 2,5 milionu Kč. Na zateplení budovy byly náklady ve výši 5 901 873 korun bez DPH. Z této částky byla spoluúčast města 1 986 357 korun bez DPH.

listopad 2015
Město dokončuje chodníky, které vedou podél silnic II. a III. třídy. Jejich výstavbu financuje z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 138 000 korun. Spoluúčast města byla 574 830 korun.